رسید بانکی

Posted on at


برای کاری می خواهم بروم ایران


بماند که چقدر برای گرفتن ویزا معطل شدم. خوب میگیم کشورشان هست و قانون خودشان را دارند


اما اینجا ایرانی ها یک بانک دارند در افغانستان و در کابل، خوب بانکشان که باید با قانون ما کار کند دیگر. قانون ما هم نشد بابا یکسری قوانین پایه که هست


امروز رفتم این آرین بانک پول ویزا را بدهم . ناقابل شد 80 یورو. پول را دادم که کارمند بانک 70 افغانی دیگر خواست. گفتم برای چه؟ گفت کارمزد پرداخت پول خورد 


مطابق با قانون د افغانستان بانک


پول را دادم. حالا می گم رسید پول پرداختی مرا بده. می گه رسید نداره


یعنی چه اولین بانک در کل دنیاست که برای پول پرداختی رسید نمی ده


فکر کردم رشوه خواسته و برای خودش برداشته


برای همین هم گفتم یا رسید پول را بده یا 70 افغانی مرا پس بده


خلاصه کارمند محترم با هزار تا منت و نگاههای تحقیر آمیز این رسید را داد


شما خود قضاوت کنید
160