شخصیت سازی از نوع افغانی

Posted on at


در افغانستان شخصیت سازی با نامگذاری یکی شده


برای بزرگداشت یک فرد فقط بلدند نامش را بر روی جاهای مختلف و به دفعات بزارند


مثل این استاد شهید پرفیسور برهان الدین ربانی


سرک استاد شهید


دانشگاه استاد شهید


چوک استاد شهید


.


.


.


و حالا تپه استاد شهیدحالا بماند که بعضی اسمهای قبلی خیلی خوب بودند و جنبه تاریخی هم داشتند


آهای حامیان این راه درستش نیست


اینجا تپه بی بی مهرو است


صد ساله به این اسمه 


چرا نمیرین یک پارک به نام ایشان بسازید و یا یک سرک را به نام ایشان آباد کنید و یا یک دانشگاه خوب در خور نام ایشان جدید درست کنید


فقط از امکاتات موجود استفاده میکنید و تابلو عوض میکنید. خوب یکی دیگه چهار روز بعد یک تابلو جدیدتر اینجا می چسباند


 


 160