خواب خوش

Posted on at


وقتی خوابتان بیاید هر جا باشی خوابت میبرد ولو در بدترین حالت


چند روز پیش خوابم گرفتن در بدترین و نامناسبترین جا


ولی چنان خوابیدم که خیلی ها از حسودی ترکیدند


دوستان نامردی نکردند و این عکس را گرفتندخدایش حال داد 30 دقیقه خواب خوش


 


 


TAGS:


160