آسمان من و تو یکرنگ نیست

Posted on at


 

ده سال است که دیدن هلال عید در افغانستان با اختلاف همراه است
.

هم در ابتدا و هم در انتهای ماه رمضان در همین کابل خودمان برخی ماه را یک روز زودتر رویت میکنند و برخی ماه را یک روز دیرتر رویت میکنند. اتفاق افتاده که کسی جایی عید دیدنی برود و ببیند که صاحبخانه روزه دار است.

اگر منطقی نگاه کنیم مسخره است که در یک شهر هلال اول ماه دوبار دیده شود.

جالب است که افغانستان شورای علما را برای رسیدگی به امور مذهبی دارد که از مالیات من و شما معاش هم میگیرند اما برخی از اعضای همین شورا با دولت همراه نیستند و به تنهایی احکام مذهبی صادر میکنند.

همین اتفاق در مورد زمان اذان هم اتفاق می افتد و تقریبا نیم ساعت تمام از مسجدها و رادیوو تلوزیون ها اذان در زمانهای متفاوت پخش میشود.

کی علمایی که قرار است تنها محرکشان رضای خداوند باشد از سو استفاده از احساسات مذهبی مردم برمیدارند تا خود شخصی شان را برجسته سازند. بیشتر این علما وابستگی به کشورهای همسایه دارند و روزه شان را هم با افق کشورهای همسایه میگیرند.

تنها اتفاقی که با این اتفاقات می افتد بی اعتماد شدن روز به روز مردم به مذهب است و مردم از خودشان میپرسند اگر خدا یکی، قبله یکی و شب و روز هم یکی ست چرا باید ساعتها و زمانهای متفاوت برای اعمال مذهبی داشته باشیم؟ و اگر اینها در گفتار و رفتار خود صادق هستند و برای رضای خدا کار میکنند چرا این اختلافات را برای رضای خدا و خلقش یکبار برای همیشه حل نمیکنند؟About the author

MasumaIbrahimi

معصومه ابراهیمی مدیر خانه فرهنگ افغانستان است و در کابل زندگی میکند.

Masuma Ibrahimi is Director of Afghanistan Cultural House. She is living in Kabul.

Subscribe 0
160