کتاب های دیجتالی

Posted on at


یک کتابخانه مجازی مجموعه ای از اطلاعات است که بصورت الکترونیکی ذخیره شده و در دسترس فرار می گیرد. اطلاعات ذخیره شده در کتابخانه باید مبحثی مشترک در مورد تمام داده ها داشته باشد .


کتابخانه دیجیتال کتابخانه ای است که در آن اسناد به جای کاغذ یا رسانه رسانه های سنتی به شکل فایل های الکترونیکی ذخیره شده اند. عموما برای تسهیل کار اسناد کاغذی مربوط به هر فایل نیز به مجزا در اختیار آنان قرار می گیرد. برای مثال یک کتابخانه مجازی می تواند برای گرافیگ کامپیوتری ، سیستم های عامل و یا شبکه طراحی شود . این کتابخانه های مجزا می توانند تحت یک واسطه مشترک که بوسیله کامپیوتر با هم ارتباط دارند در یکدیگر ادغام شوند، اما این مسئله اساسی است که اطلاعات موجود در هر کتابخانه بصورت مجزا باق ی می ماند . هدف کتابخانه مجازی آن است که یک جایگاه مرکزی برای دسترسی به اطلاعات در یک زمینه خاص و منحصر بود فراهم آورد . به این معنی که مثلاً اگر جستجو کننده درباره گرافیکهای کامپیوتری جستجو می کند، اطلاعات در این زمینه پیدا کند و اگر لازم بود در مراحل بعدی مثلا در مورد سیستمهای عامل اطلاعات بدست آورد.


کتابخانه مجازی باید موضوعات را بصورت مجزا نگه دارد ، در غیر اینصورت آن ها کاملأ غیر مفید خواهند بود . همچنین باید یک واسطه کاربر داشته باشد که براحتی قابل استفاده باشد.


           


دسترسی به کتابخانه دیجیتال :


کتابخانه های دیجیتال کتابخانه را به سوی کاربر می آورد.


استفاده از قدرت کامپیوتر در جستجو.


اطلاعات رامی توان به اشتراک گذاشت.


روز آمد نگه داشتن اطلاعات آسان تر است.


اطلاعات همیشه مهیا است.


شکل های جدیدی از اطلاعات امکان پذیر شده است.About the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160