سیستم آموزش در افغانستان: گزارش هفته حوض کرباس

Posted on at


در جریان این هفته شقه های صنوف هفتم الی دوازدهم جمع بندی شده و به ریاست معارف هرات ارسال گردید و برعلاوه فورمه های کانکور برای 180 تن از شاگردان صنف داوازدهم ترتیب و تنظیم گردید.


مدیره لیسه حوض کرباس همرای شورای انکشافی جلسه ای بخاطر بهبود و انکشاف بیشتر صحن مکتب برگزار نمود و جلسه دیگری با شاروالی مکتب بخاطرنظم و پاک کاری عمومی مکتب برگزار نمود.چک نمودن تمام بخش های مکتب توسط تیم نظارت ارتقا کیفیت معارف که از مرکز تشریف آورده بودند.


همچنان شاگردان صنف کامپیوتر در این هفته بر علاوه فعالیت های شان در شبکه های اجتماعی، سایت فیلم انکس به آنها آموزش داده شد و نحوه استفاده و کار با آنرا بکلی آموختند .


بلاگ نویس های صنف کامپیوتر در شبکه اجتماعی فیلم انکس برای شان اکانت ساختند و برعلاه شبکه های اجتماعی دیگر فعالیت های زیادی روی شبکه اجتماعی فیلم انکس نیز داشتند.
About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 997
160