د ایالات متحده امریکا سازمان انجونی په افغانستان کی د دوی توانمند کول لپاره د زده کړی او اقتصاد بخشونو کی کمک کوی

Posted on at

This post is also available in:

نن می یوه مقاله د د غه  حمایتی سازمان او آخری فعالیتونو په اړه د وړو خصوصی بخشونو کی پر اساس د افغانستان کار قوا پرمختک (AWDP) برنامه می ولوله. د دغه برنامه هدف د آسانتیوب د تجارت فراهمگرانو ته او فنی او حرفه یی زده کړی ته ده. د قرار داد خوا باید زده کړی برنامی د کارمندانو اړتیا پر اساس یی برگزاده کړی.

د دغه انجلی داستان په اړه د زویا همت په نامه د مشتریانو بخش همکاره په یو خصوصی بانک کی په کابل کی ده. دنده تر سره رسول په یو بانک کی او د مشتریانو سره چلند, د ډیرو سوالونو ځواب ورکول او اړیکی د سړیانو سره په یوه سنتی ټولنه کی د یوی انجلی لپاره دنده تر سره کول سخت کار دی.

ښځی کولی شی کلیدی لوبه د ټولنی په پرمختک کی وکړی. نن د نړی ډیرو ځاینو کی ښځی پخپله د راتلونکی لپاره یی, زده کړی, دنده او خپلی نوری برنامو په اړه تصمیم نیسی. د پرمختک په لور هیواد کی لکه افغانستان کی چی ډیر کالنه یی په جکړه کی تیر کړی دی او ډیر مالی ستونزی یی په خپل کی یی لیدلی دی, کار آفرینی یوه ښه گزینه د ښځو لپاره د دنده جوړولو لپاره نورو ښځو ته او د هغو نه همایت دی. کله ځینی وقتونه د توازن لپاره د ښځو لپاره او دندی .او کورنی ژوند سره یی د افغانستان سنتی ټولنه کی سخت کار ښایی

په واقعیت کی نن ډیری دروازی د ښځو باندی د کار او بار پیلولو لپاره یی خلاص شوی دی او نښه د اجتماعی او دیجیتالی رسانو تاثیر نه دی.

د زده کړی پړاو کتنی ته په افغانستان کی او مقایسه یی د نورو دهو سره ډیر پرمختک یی په ویژه د نوین فن آوری سره د انترنت او دیجیتالی رسانو لاس رسنی ته د, درلودلی یی دی. که نی نه دغه پرمختکونه د پوهنتونو مرتبط سره په غټو ښارو کی دی او د زده کونکو په پړاو کی بسزا اثر یی درلودله. ښځی چی هم زده کونکی وی د همدغو سره د ماشومانو او کورنی نه یی هم ساتنه کوله, فن آوری دغه یی ورته فراهم کړی دی تر د انترنت نه کار اخیستل خپل کارونه د کور نه تعقیبه کا.

حمایتی او خلاقانه دیدگاهی  د امن او مطئنه ځای سره د ښځو لپاره د د خپل وقت تیرولو لپاره یی د یو بل سره او د دیدگاهو یو ځای کول فراهم کړی دی لکه لومړی پایگاه د ښځو په کابل کی.

ښځی د ټولنی اصلی نقش نه برخورداره ده, نادیده نیول یی او وقت نه ورکول د کار او فعالیت لپاره ښه نتایج به په مخ کی ونلری.

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160