آموزش و پرورش پایدار د لیسه میرمن حیاتی, هرات, افغانستان

Posted on at


نظر به هفته های گذ شته که شاگردان مصروف امتحانات خویش بودند از طرف ریاست محترم معارف برایشان به مدت 10روز رخصتی داده شده و حالا وقت رخصتی مکاتب است.


اما مدیره و پرسونل زحمتکش شان هر روز به مکتب حاضر اند آنها هم ازفرصت استفاده کرده کارهای شاگردانی که قرار است در پایان این سال ازمکتب فارغ شوند را آماده می کنند منظورم صنوف دوازدهم شان می باشد.


آنها در این هفته و هفته گذشته فرم های کانکوری را برای شاگردان صنوف دوازدهم توضیع کردند و ازتمامی شاگردان صنوف دوازدهم خواهان سه قطعه عکس برای تمام کردن سند فراغت شان شدند. و همچنان آنها تمامی سرپارچه های شاگردان را امضا کردند تا بعد از روز های رخصتی برایشان توضیع کنند.در صنف کامپیوتر شاگردان سخت مصروف یاد گیری کار با شبکه های اجتماعی هستند و بیشتر آنها برای خود حساب کاربری در اکثر شبکه های اجتماعی باز کردند .آنها بسیار علاقه مندبه شبکه های اجتماعی شدند چون زندگی کردن را بسیار آسان ساخته اند و مهم تر اینکه شبکه های اجتماعی می تواند زندگی انسان را جالب تر و جذاب تر نماید. و همچنان آنها دراین هفته در باره گرفتن پرایوسی خود در شبکه های اجتماعی آگاهی پیدا کردند .


 


 


 About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 650
160