وضعیت اشتغال زنان در افغانستان

Posted on at


حضور کمرنگ زنان در ادارات دولتی باعث پرنگ شدن فرهنگ مرد سالاری در جامعه مان شده است.


جامعه سنتی مان که در احصار مختلف با خواست ها و تمایلات متفاوت از سوی اقشار مختلف مواجه بوده است به زنان بعنوان نیمی از پیکر اجتماع بدیده عزت و احترام نگریسته است.


در شرایط کنونی که اساس نظام موجود را تساوی و برابری حقوق زن و مرد تشکیل میدهد بناء به سنت های دست و پاگیر حاکم بر جامعه مرد سالاری، توان مبارزه و مقابله مشروع زنان را دشوار ساخته ، که از همین جهت است که با وجود تمام تلاش ها، زنجیر های استبداد همچنان در تار و پود جامعه تنیده و از زنان شخصیت حقوقی و حقیقی شان را گرفته است.با اینکه فیصدی زیادی از جمعیت افغانستان را زنان تشکیل میدهند وصد ها موسسه و نهاد ملی و بین المللی در این کشور در راستای احیای حقوق زنان فعالیت دارند تنها برای عده ای از زنان درین کشور زمینه دسترسی به شغل آزاد و دولتی فراهم شده است.


عده زیادی از زنان به دلیل فقر اقتصادی، خشونت، ترویج فرهنگ های غیر اسلامی و انسانی، ازدواج های اجباری قبل ازسن قانونی، عدم دسترسی به خدامات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تعلیم و تربیه متاثر میباشند.زنان به عنوان قشری که زیادترین آسیب های روحی و روانی را از جنگ در افغانستان متحمل شده اند از دولت مردان توقع دارند تا بیشتر به خواست های مشروع و قانونی شان توجه شود.


به امید روزی که شرایط مناسب کاری در عرصه های گوناگون برای زنان مهیا گردد و تمام شان در عرصه های مختلف اجتماعی سهیم شوند.
About the author

AzimiSomaya

I was born in Herat, Afghanistan.

Subscribe 0
160