نه اولش پیداست نه اخرش! کیکاووس یاکیده

Posted on atنه اولش پیداست نه اخرش. . .

نه اولش پیداست
و نه آخرش
با این همه
باید تا آخرش بروم
بگذار بنشینم و
نفس تازه کنم
نترس
تصمیم من عوض نمی شود
به سنگی بدل نمی شوم
که کنار راه افتاده باشد
نترس
این بار هم که
تاول پاهایم خشک شود
دوباره عاشقت می شوم
دوباره راه می افتم
دوباره گم می شوم
هر طور شده این راه را تا آخر می روم ...About the author

MohammadAbedian

Mohammad Abedian ( Aref ) Date of birth: 1987 Mr. Abedian completed multi-media classes in two years in Arna private institute when he was a refugee in Iran. His interest in animation world put him professionally into the field. In one year he completed 3D animation course later he was…

Subscribe 0
160