شاگردان و برنامه های اجتماعی: گزارش هفته وار لیسه محجوبه هروی, هرات, افغانستان

Posted on at


گزارش کاری این هفته مکتب لسیه محجوبه هروی ازاین قرار است که درهفته گذاشته به روزیکشنبه به تاریخ 30/4 /1392 ازطرف کمپنی افغان سیتادل یک محفل بود, بخاطری قدردانی از  شاگردان صنف کامپیوتر که برای سه نفر از شاگردان صنف تحایف وتقدیرنامه اهدا گردید و شاگردان ازاین روش بسیار خوشحال بودند, چون درآینده باعث پیشرفت شان خواهد بود.به روز دوشنبه به تاریخ 31/4 / 1392 امتحانات شاگردان موفقانه به اتمام رسید, که امتحانات را در ماه مبارک رمضان بسیار خوب و موفقانه سپری کردند. به روز سه شنبه برابر به تاریخ 1/5 /1392 شاگردان و اساتید مکاتب بخاطر رخصتی های تابستانی به مدت ده روز رخصت شدند.


اما شاگردان صنف کامپیوتر درس شان ادامه دارد مصروف کار با شبکه های اجتماعی میباشند به خصوص شبکه اجتماعی تویتر, آنها طرز اشتراک گذاشتن یک مقاله از داخل سایت فلم انکس به داخل سایت تویتر را آموختند. پلان هفته آینده صنف کامپوتر ازاین قرار میباشد که بیشتر به شاگردان به سر مقاله نوسی کار خواهند کرد و همچنان طرز گذاشتن مقاله به روی سایت فلم انکس.
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160