عید در افغانستان

Posted on at


افغانستان جز کشور های اسلامی بوده که  عید در آن تجلیل میشود . عید بخاطر رفع کدورت ها یا کینه ها میان اشخاص میباشد .


 تمام مسلمانان جهان دو بار عید دارندکه  در هر یک سال دو بار عید میشود 1- عید سعید فطر و 2- عید قربان و همچنان عید فطر را بنام عید کوچک و عید قربان را بنام عید بزرگ یاد میکنند.


عید در ولایات افغانستان به گونه های متفاوت تجلیل میشود.


که از آن جمله ولایت خودمان هرات این چنین است  هر خانواده در یکی از خانه های خود سفره انداخته و در آن از میوه های خشک رنگارنگ استفاده میکنند


.


تا اینکه از مهمانان خود استقبال گرمی بکنند..


صبح عید اول همه لباس های نو خود را به تن کرده و بعدا مردها به نماز عید میروند


.


در آن جا عساکر بسیار زحمت کش وجود دارند و نمیگذارند که کدام شخصی آیسب ببینهبه همین ترتیب وقتی نماز عید تمام شد همه با هم دیگر عیدی کرده و به خانه های خود میروند


.


و بعد همرای فامیل خود عیدی کرده و به پیش بزرگان خود میروند یعنی پدربزرگ و مادر بزرگ


 همچنان چون عید بخاطر رفع کینه ها است اشخاصی که  با هم دیگر کینه یا نزائ دارن در روز عید باید با هم دیگه آشتی کرده و به خانه های یکدیگر بروند  و کوشش کنند که یک عید خوب و سرشار از خوشی داشته باشند


و همچنین از غذاهای رنگارنگ میپزند.


..About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160