پل صراط

Posted on at


زمنیکه در میدان حشر با انسانها حساب و کتاب تمام شود مطابق به امر الله تعالی ملائکه کرام بخاطر گذشتن بندگان از روی دوزخ پلی را میگذارند و نمام مردم از روی آن عبور پل عبور میکنند.


صراط در لغت به معنای راه کلان است و در اصطلاح عبارت از پلی است که برای همه مردم در روز قیامت بالای جهنم اعمار میگردد مردم نیک از بالای آن عبور میکنند و مردم ید از بالای آن به داخل دوزخ می افتند. زمانیکه درمحشر با انسانها محاسبه انجام میگیرد  بعد از آن الله تعالی به ملائکه امر می کند که بالای جهنم پل اعمار کنند و به تمام بندگان فرمان داده میشود تا از روی آن عبور کنند. عبور از پل بسته گی اعمال انسانها دلرد از یک شخص نیک عمل باشد به آسانی از پل عبور مکند و اگر زشت عمل باشد به بسیار سختی از پل عبور میکند و یا هم از آن بلندی به داحل دوزخ می افتدو


پل صراط و عبور کردن از آن به قرآن کریم و احادیث نبوی ثابت شده است


 


.


قرآن کریم : الله تعالی میفرماید:( هیچ یک از شما نیست مگر آنکه به جهنم وارد میشود)


حدیث شریف: در احادیث زیادی از پل صراط  یاد  شده است که پیامبر"ص" میفرمایند:وسپس در سر جهنم پلی ساخته میشود و آت حضرت فرمودند : من اولین کسی هستم که از پل عبور میکنم و همه گی پیامبران در این وقت این دعا را میخوانند : ای الله ! سلامتی میخواهم ای الله !سلامتی میخواهم.


هیچکسی از آن پل بخاطر باریکی و یا عرض آن عبور کرده نمیتواند مگر کسانیکه در این دنیا اعمال شایسته و نیک کردار باشد از بلندی آن عبور میکند


.


عبور کننده گان از پل صراط نظر به اعمال نیکو و زشت یگسان نمیباشند. بعضی به سرعت برق عبور میکنند  بعضی مانند یک اسپ سوار بعضی میدون عده یی به حالت عادی میروند مگر انسانهای بد کار از فراز پل به داخلدوزخمی افتند و سرنگون میشوند. About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160