د استقلال میرمنو فوتبال تیم په افغانستان او فلورنتینا کی, آیا ماریو گومز موږ به غافلگیره کړی؟

Posted on at

This post is also available in:

دغه هفته زما همکاره میرمن رویا محبوب د انکس ښځو میرمنو فوتبال تیم عکسونه په کابل کی ما ته یی راوستول. تیم راتلونکی فصل ته وروسته د عید نه د تمرین حال کی دی. 


ورزشی کالی یی الهه محبوب د انکس ښځو مدیره او زموږ مدرسی په هرات کی چی همداوس د کالیو طراحانی هم دی, طرح کړی یی دی. هغو تصادفی توکه یی بنفشه رنگ یی, زما د زیږیدنی ځای تیم رنگ فلورنتینا یی ټاکلی دی. دغه زما ورور او زما همکار توماس رولی او زما یو شمیر ډیر فلورنتینی ملکری به خوشحاله به کړی.


 


د دغه هفته آخر کی به یوه مجموعه د ورزشگارانو نه مو د انکس میرمنو فوتبال تیم نه بلاگ لیکنی یی د خپل ورځنی فعالیتو په اړه به  پیل یی کړی. دغه به د درآمد زایی سبب دوی ته به وشی. تر څو چی خپلی کورنی حمایت کا.په څو میاښتو کی انکس فلم او انکس ښځو سازمان کاملا یو نویی راتلونکه یی د انکس ښځو فوتبال تیم ته د میرمنو لوبغاړو لپاره شکل یی ورکړی دی. کله چی ملیونونه نفره د ژوند او دیدگاهو په اړه یی ولولی, ژوند به د غیر قابل بارو فرصتونو سره او لری د انتظار نه بدلون به وکړی. زما په پیشبینی دوی به د نورو نجونو الهام بخشه د ورزش  سره به شی. دوی به هم د فلم جوړونکو انگیزش سبب, د پرمختک ورکونکو او د برنامو او ویدیویی لوبو مهندسین به شی تر څو د داستان په اساس, سنتو او کالیو یی برنامی او لوبی جوړی کړی. 


  


آیا ماریو گامز د انکس ښځو تیم زده کول به په غاړه یی ونیسی؟ 


انکس ښځو فوتبال تیم د میرمنو تمرین د براندازی ځو هفتی مخته:
About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160