باور های من در زندگی

Posted on at


پیوسته کوشش کردم که شما را یاری کنم. حال برانم که با وسایل باورهایی که از دیروز در ذهنم شکل


گرفته و همه وقت راهنمایم بوده است این مشکل را به نحو احسن به آخر برسانم من باور دارم که دنیاپر از نعمت خیر و برکت است و تنگ دستی تنها پیدا کننده جهل و یادانی است ار اینکه می خواهم در مقام اول قرار گیرمحمایت دیگران را وظیفه خود می دانم به باور دیگر همه روز روابطی نی گردمم که هم به خودم فاید داشته باشد و بر همقسمانم من باور دارم که تنها حق را به  جانب خود دادن , خوی ناپسندی است از ان فرار می کنیم . البته به این معنی نیست که عقیده ندارم بلکه من حق بودن در رفتاوم نگهمی دارم . زیرا بر این حقیقت عقایدم را بر دیکدان بقبولانم باید در انان عیبی با مشکل پیدا


کنم عقیده من ان است که باطن انسان خو ب و پاک ست اگر مشکل است در رفتار ما است به نظر من


وقتی باطن پاک حاکم بر زندگی ما باشد احساس آسودگی و محافظت می کنیم زمانی دیگر کمتر از انجه انتظارش را دارید توفیق بدست می آورید باید به خود بقبولانیم که در زندگی همواره بر طبق مراد ما پیش نمی رود اگر همان قسم هستید خود را قبول کنید تا زندگی بر طبق مراد شما پیش برود
About the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160