لوبه د بدلونه په حال کی

Posted on at

This post is also available in:

تیره هفته می یوه نظرسنجی د خپل لنک ان گروه (Alex Nakone Films) می په لاره واچوله تر څو چی د ډلی غړیو مینه والی فلم ته ومندم. لږ کسانو ځواب راکړو, او ډیر شمیر یی د وللو مینه وال د فلم آنلاین خپرولو باندی وو. دغه موضوع زه یی دغه ته مجبور کړمه تر څو دغه مقاله په نامه د لوبه د بدلون په حال کی او د سنتی فلم د خپرولو ځرنکوالی بدلون آنلاین خپرولو ته د تارنمای باندی لکه انکس فلم غوندی یی ولیکو.

 

Source: http://visual.ly/advent-online-film-distribution

پورته معلوماتی عکس د 2012 کال آمارو په اساس جوړ شوی دی. دا د هغه بیانگر دی چی 2.27 ملیارد انترنتی کاربر شته دی او د انترنت استفاده نه د فلم کتلو لپاره 69% پورته شوی دی. د دغه آمار په اساس فقط په ایالات متحده امریکا کی په کال کی 5 ملیونه د فلم کتلو همایش شته دی په هغه صورت کی هغه یو لوی شمیر دی اما مطمئنه یمه چی د هغو سره موافقت لری. موږ د یو لوی بدلون تیرولو په حال کی فقط د فلم خپرولو عرصه کی یو بلکه د رسانو په عرصه کی هم یو. اما دا موږ فلم جوړونکو ته څه پیام د خپل ځان سره لری؟

د تیری آخری هفته جریان کی د الکس نیکان تجارت نه د سنتی فلم خپرولو په اړه یی په نامه د 8 زیست پیژندلو فن آوری ”Biotech 8” زده کړو او دا چی لاس ته راوړونی څرنکوالی یی وروسته د فلم ارائه نه یی په ویه جشنواره او خپرول یی د یو وړوکی سازمان باندی یی د فلم خپرول یی لږ د لاسته راوړنه یی په انکس فلم کی ده.

ټولو ډولونه د آنلاین خپرولو نه کارا نه دی. لکه د کریس جونز لنډ فلم قضیه غوندی په نامه د د لاس نه تللی ماهی نیونکی- هغو بلاگی په نامه د "د آی تونزر (iTunes)   گزارش او لږ نړیواله لاس ته راوړنه- څه شی را پیښ شوی دی؟" لیکلی یی دی. هغه په مقاله کی یی توضیع ورکوی وروسته د ډیر ښه دسته بندی نه یو شمیر د آنلاینو شبکو خپرونکی خپل حق یی د لاسته راوړلو نه ونیولی او لږ پیسی ورته پاتی شوی.

د ډیر ښه والی د انکس فلم تارنمای کی شایی, یو شمیر لږ تارنما گانی شته دی چی د فلم جوړونکو صنعت استقلال لپاره کار او فعالیت کوی. که تاسو دغه ویلو باندی یاست  او غواړی  انکس یو واری ویازمایی, زه تاسوم تحسین کومه. څه شی به د لاس نه ورکړی؟ ستاسو دیدگاه د سنتی فلم خپرولو لارو په اړه د آنلاین نړی په مقابل کی څه دی؟

 

Source: Short of the Week  - The Thomas Beale Cipher 

 

** که هغه شیان چی نن تاسو ویلی دی او خوښ لری چی هغه د خپلی اجتماعی شبکو په اشتراگ کښښدی, لطفا د بلاگ پورته دکمی ته مراجعه وکړی. په دغه توکه کولی شی په ډیرو اجتمای تارنما گانو کی یی په اشتراک کښښدی او خوښ لری چی دا بحث د نورو کاربرانو ته پیل ورکړی.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

دغه د لورا هاتون باندی – د انکس فلم سازمان ارتباطی هماهنگ کونکی لیکی یی ده. د لروا مشخصال کولی شی دلته یی وموندی.About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160