عوامل که باعث شکست زندگی انسان میشود

Posted on at


 


786


بعضی از مسایل هست که انسان در زندگی به ان مواجه میشود مانند :


تکبر : عصبانیت : زیاده روی :   


بایین در باره تکبر بگویم


 


یکی از مسایل که  انسان به  شکست مواجه میکند تکبر است تکبر انسان از تمام دوستان اش دور میکند باعث میشود همسر اش او فاصله بگیردوقتی یک ادم عاقل و بالغ  تکبر بی جای داشته باشد به قهر خداوند گرفتار میشود یک کسی را میشناختم بسیار ادم پر تکبربود خداوند انقدر او را به زمین زد که تاحالی کمر خود راست کرده نتوانسته انسان وقت به هر مقام که میرسد باید خاکی باشد خود را از دیگران برتری ندهند  :


بایین در بارهاعصبانیت بگویم


 


چیزیکه مرد ها زیادتر به ان مواجه هستند اعصبانیت است  نی نی هدف مه  همگی مرد ها  نیست  یگان تای شان قبل از اینکه  خود را از اصل موضوع با خبر بسازند اعصبانی میشوند از انها حرکات سر میزند که نباید سر بزند  که بعدا پشیمان میشود ان وقت باز پشیمانی سود ندارد یکی از دوستای مه قصه کرد گفت نامزاد من به مه گفته اگر مه یک روز خبر شوم که تو با کسی دیگه قبل از مه تلیفونی گپ زده باشید به خانه پدرات میایم و شش مرمی به فرق ات خالی میکنم خوب به بظر شما ایا نامزاد او دختر درست گفته ؟ از نظر مه غلط هست اول ادم ثابت میکند  که راست است این گپ ها یا کسی از دشمنی تحمت ناحق زده  حضرت محمد (ص) میفرماید وقت اعصبانی هستی فقط سکوت کن وقتی اعصبانیت ات فرو نشست سخن بگو.


بیاین در باره زیاده روی سر صحبت باز کنیم


 


هر کار به اندازه اش  خوب هست زیاده روی حالی به هر موضوع که باشد  باعث بهم خوردن سیستم زندگی ادم میشود  چه زیاده روی به گفتار باشد ادم نباید انقدر گپ بزند که جانب مقابل را خسته بسازد یکی از اقارب دور ما که یک خانم هست اوکه به گپ زدن شروع میکند  توبه توبه انقدر گپ میزند که ادم گنس میشود قصه های کسانی را میکند که ادم هیچ انها را نمیشناسد و بسیار خسته کن است و ادم نباید حتا به مزاق کردن هم زیاد روی کند زیرا باعث رنجش شخص مقابل میشود .


 


نویسنده : موسکاAbout the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 0
160