جهنم

Posted on at


زمانیکه الله تعالی تمام بنده گان خود را از قبر میخیزاند و به هر شخص اعمال نامه وی را میدهد تمام اعمال آنها شمرده میشود اشخاص نیکو کار وارد بهشت میشوند و اشخاص بد کار به جهنم وارد میشوند.

جهنم به معنی گودال است و جهنم عبارت از آن اتشی است که الله تعالی بخاطر مجازات کفار و اشخاص بد کار و مسلمانان گنهکار آفریده است. جهنم جای ابدی و دایمی کفار است و مسلمانان گنهکار به اندازه جرم و گناه شان در جهنم به اعذاب خداوند گرفتار میشوند و سپس از آنجا بیرون آورده میشوند.

جهنم نامهای زیادی دارد از قبیل : لظی حطمه سعیر سقر جحیم هاویه میباشد و همجنان جهنم طبقه ها و درجه های زیادی دارد که یکی از دیگری سخت تر و هلاک کننده تر است.

جهنم جای کافران منافقان مجرمان  ظالمان گمراهان دوستداران دنیا در برابر آخرت  بد کرداران و جایگاه کسانی است که با الله تعالی و با رسول او تعالی دشمنی ورزد و یا از اوامر الله تعالی و رسولش کوتایی ورزد و حق را قبول ندارد

 

.

برخی مردم با چهره های پریشان غبار آلود و سر چپه با روهای شان به جهنم برده میشوند . شخصی از رسول الله پرسید که چگونه با روهای شان به جهنم برده میشوند ؟ آنحضرت برایش گفتند که : آن ذاتی که آنها را بر پاها برده میتواند به این هم قادر است که آنان را بر روی های شان نیز ببرد.

جهنمیان مانند حیوانات گله گله به سوی جهنم رانده میشوند و ملائکه بالای آنها صداهای عجیب و قریب میکشد و الله تعالی میفرماید ( و آنانیکه کافر شده اند دسته دسته به سوی دوزخ برده میشوند ) و در آیه دیگر آمده که ( روزی آنان را به زور به میان آتش می اندازند ).

قبل از آنکه دوزخیان وارد جهنم گردند آوازی زا میشنوند که پرده های گوش های شان را پاره میکند و از هراس زیاد و صدای بلند دل های شان می افتد. چنانچه الله تعالی میفرماید که (  هنگامی که کفار از دور آتش دوزخ و صدای جوش و خروش آتش را بشنوند دلهای شان می افتند

.

دوزخیان زیاد تشنه میباشند الله تعالی فرمده اند: ( و مجرمان را مانند حیوانات تشنه به دوزخ رانده میشوند). و هنگامیکه دوزخیان به جهنم برده میشوند کور میگردند هیچ چیز را دیده نمیتوانند همینطور گنگ میشوند زبانشان توانای سخن گفتن را ندارد و کر میشوند و هیچ صدای را نمیشنوند.

ایمان داشتن به جهنم فرض است و هرگاه کسی از آن منکر شود از جمله کفار شمرده میشود.About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160