زن هم انسان هست

Posted on at


زن در چهارچوب اسلام دارای حقوق فراوانی میباشد که اکثر مردم ما از آن غافل اند ، آنها زن را جز از اموال خویش میدانند نه یک انسان که اشرف المخلوقات است.تحصیل یکی از مهمترین حقوق زن ها است که خداوند برای تمام انسان ها فرض نموده. تحصیل و آموزش بر روی روند زندگی افراد تاثیر بسزائی دارد، ایده را روشن میسازد و بهترین طریقه زندگی را می آموزاند. متاسفانه بیش از هشتادوپنچ درصد از مردم ما بی سواد اند و بیشتر انها را خانم ها تشکیل میدهند که از کسب علم و دانش محروم اند. ایجاد کردن فضای سالم تعلیم و تربیه برای خانم ها وظیفه همه ما است، هر چند مرد و زن هردو باید در پی کسب علم باشند اما مردها این توانایی را دارند و مستقل اند که چون اراده نمایند می توانند تحصیل کنند، واما خانم ها نیاز به پشتیبان دارند نیاز به افرادی دارند تا از آنها حمایت کنند. شاید سعی ما افراد عام جامعه خیلی هم تاثیر نداشته باشد اما به یک گفته از بزرگان باور داریم؛ قطره قطره جمع گردد عاقبت دریا شود

.About the author

160