آیا د هغه وخت رسیدلی چی د فلم پرانیستنه خلاصه اعلان کړو.

Posted on at

This post is also available in:

په تازگی د ملبورن انیمیشن نړیواله جشنواری نه په استرالیا کی راغلی یم. د دغه جشنواره انیمیشن همایش کی د خپلی وړوکی هنری کارگاه په اړه می خبری وکړی. د جشنواره اجرایی مدیر ښاغلی مالکم ترنر هم د انیمیشن فلمو جشنواری او د نړیوالو فلمو جشنواری په ټوله نړی کی یی په زړه پوری خبری یی وویلی. ډیر جشنواری موسسان او د جشنواری برنامه اچونکی د ټولی نړی نه خپل مناسبه سهم یی په جشنواره کی وکړی او په دغه اړه یی ډیری ښی دیدگاهی یی درلودی. هغو یوه ډیره جالبه دیدگاه یی د وړوکو فلم افتتاح همایش د مینځ وړلو په اړه درلوده, دا معقوله نه دی چی دا ډول فلمو د افتتاح مراسم په خاطر یی په ښار او یا هیواد او یا مهم ځانکړی قاره ته یی محدوده کړو,د دغه لپاره چی په کومه جشنواره کی راشی.

د افتتاح مراسم لوړو فلمو ته په زړه پوری او صحیح دی, ځکه چی لوی فلمونه د یوی جشنواری اصلی موضوع ده او کولی شی د افتتاح مراسم برگذار کولوسره په یوه جشنواره کی هغو ته اعتبار ورکړی او د رسانو توجه جلبه کړی. که نی نه وړوکی فلمو د لوی فلمو نه مخته نمایش ته ورکول کیږی ځکه چی څوک دا ته چی آیا دا فلم کوم ښار او یا کوم هیواد کی کتنی نه تللی دی که نه کومه توجه نکوی. وړوکی فلمونه د دا رنکه نقشونه نه برخورداره نه دی او دا چی یوی اکادمی جایزی ته نامزده شی… او کله چی نامزده کیږی, وړوکی فلمونه د تیر کال کی د خلکو لاس کی وو او جشنواره یی په ښه توکه تیره کړی ده.

یو شمیر فلم جوړونکی خپل فلم افتتاح یی په یوه جشنواره کی لکه د سن دنس خپلی رویا بولی. او کال 1200 فلمه منل کیږی او د هغو نه 200 یی انتخاب کیږی. ډیر فلم جوړونکی تر هغه وقته چی خپل فلم په جشنواره کی معرفی یی نکړی انترنت ته یی  اچوی. د افتتاح مراسم پر اساس یو شمیر جشنواری آنلاینه فلمونه نه منی. په هغه حال کی چی ځینی معتبره جشنواری لکه کلیرمونت فراند نړیواله جشنواره, وړوکی فلمونه یی پر اساس د دغه قانون یی په فرانسه کی ختم کړی دی.

دغه جشنواری په عوض کی یی تصمیم ونیولو چی ډیر ښه لڼد فلم پرته د آنلاین کتنی توجه نه یی انتخاب کړی. ما دغه تجربه په 2007 کال کی د خپل لڼد فلم نه په نامه د زیړ چسپناکه رنگ کاغذونه درلودل, یو کال کیدلو چی آنلاینه توکه وو, او کله چی په 2009 کال کی د کلیرمونت فراند جشنواره کی ومنل شو, موفقیت یی پیل درلودلو. فلم, رقابت یی بوتلو او موفقیت ته یی ور زیاد شو.

نور ډیر دلیلونه هم شته چی جشنواری د افتتاح مراسم شرط سره خپل وړوکو فلمو ته ځانکړی احساس ورکوی. د دوهمی جشنواری پړاو کی هم زه د دغه ستونزی سره مخامخ شوم. دوی غواړی چی په دغه توکه خپل ځان ته په نړی کی جایگاه پیداکړی او د خپل په اړه اغراق وکړی تر څو چی د نړی توجه لاس ته راوړی چا چی د “withoutbox”, “short film depot” او یا هم د “Reel Port”  نه استفاده کړی دی پوهیږی چی په کال کی سلاوی جشنواری جوړی کیږی. هو دوی زموږ فلمونه حمایت کوی, او دوی هم فعالیت ته پیسو ته اړتیا لری. دغه هر کال د فلمو منلو پیسو مقدارو ډیریدلو سره په جشوارو کی او لږ وقتونه چی د فلم نمایش ته یی ورکوی کورو یی. د فلمو نمایش لکښت سره, نقدی لویی جایزی, مهمانخانی او وړوکو فلم جوړونکو وړیا سفرونه, حتا لوی فلم جوړونکو ته نور تیر دی.

آیا موږ د وړو فلمو جوړونکی هغه څوک یو چی د افتتاح مراسم لوبه بایلوو؟ په عوض د افتتاح مراسمو پسی تلل, موږ باید د خپل موفقیت نه په جشنوارو کی استفاده واخلو او د خپل فلم خرڅولو امتیاز پورته یوسو. یو شمیر فلم جوړونکی خپل د فلمو قراردادوه په تعویقه یی اچوی, ځکه فلم کوی چی د دوی فلم د  ژر خپرول په آنلاینه توکه او یا هم په نوارو کی, د فلم موفقیت یی په جشنوارو کی په خطره اچوی. کله وقت فلم جوړونکی باید د خپل ځان نه وپوشتی چی د انترنت پیړی کی او د بل فلم تنهایی فلم خپره کول د جشنواری سوبه څه شی دی!

په لاندی کی یو داستان دی چی ولی د افتتاح مراسم معقوله شی نه دی. دقیقا نن ما ته رامخته شو. یوه وړوکی ډیره ښه انیمیشن جشنواره غواړی زما آخرینی لڼد فلم د خزان پای کی خپرولو ته کښښدی. او تر اوسه هم نشم کولی هو ووایم. باید صبر وکړم چی نړیواله جشنواره د فلم افتتاح مراسمو قانون درلودلو سره و به یی منی که نه. دغه نړیواله جشنواله نه یوه هفته وروسته وړوکی جشنواره برگذاره کیږی. په دغه صورت کی د پوهیدلو په خاطر د نړیواله جشنواری نه زما د فلم منلو او یا هم نه منلو ته, باید صبر وکړم. که نی نه پوهیږم چی فلم یی تقدیره کوی, ډیر کتونکی به فلم می جذب به یی کړی. د وړو فلمو جشواری کتونکی د نړیوالی جشنواری نه فرق لری ممکن دی چی جشنواره زما فلم ومنی, ځکه دوی یو فلم ته اړتیا لری, زه بیا هم بلی نړیوالی جشنواری ته منتظر یمه. ډیر فرصتونه که په نړیواله جشنواره کی زما فلم قبوله نشی ورته مساعده دی.

او باید ووایم چی دوی رقیبی جشنواری دغه ښار کی یی تر اوسه د فلم افتتاح مراسم یی عملی کړی دی که ستاسو فلم مخته ننداری ته راغلی وی هغه هیځ کله خپرولو ته به یی کښښدی نه دی. تاسو به دواړو  ته درخواست به ورکړی هره منلی ته باید 50 زره دالره ورته واچوی. اما تاسو کولی شی په دغه دوو فلمو کی دی په یو فلم کی دی ځان دی نمایش ته راوړی, ځکه فلم مو ورستنی ته د شرایطو واجد نه دی. په دغه صورت کی د خپل فلم ننداری لپاره په دوو جشنوارو کی چی د متفاوتو نندارو نه برخورداره دی, 50 دالره مو په هدر ورکړی دی. په دغه صورت کی فقط ستاسو وقت نه ضایع کیږی  پیسی مو هم ضایع کیږی چی پیسی مو هم د مراسم افتتاح کی هم ضایع به شی. په دغه صورت کی بل وار ته یوه وړوکی جشنواره ته چی افتتاح مراسم نه لری درخواست ورکړو. د هغو وقت رسیدلی دی تر څو چی د افتتاح مراسم ته خاتمه ورکړو. 

د هغه دلیل چی آخرین فلم می په نامه دی زیړی چسپناکه پاڼی د لاسو نه لری وساتو د جشنوارو شمیر وو چی آنلاین فلمونه نه منی. فلم باید د لاس نه لری اوسی تر څو چی د آکامی جایزی شایسته وشی. ډیری جشنواری دی چی په حیث د واجد شرایط جشنوارو نه د آکادمی جایزی نه یاد کیږی. کی یوی نه جایزی واخلی, کولی شی آکادمی جایزی ته په هماغه ځانکړی څانکه ته درخواست ورکړی.  ډیر فلم جوړونکی دی چی د ځینو دلیلو نه خپل فلمونه په آنلاینه توکه ټولو ته یی کښښدی.

اما هغه سوال چی مطرح کیږی د فلم وقت اشتراک کښښدلو په اړه دی. که څوک د فلم خپرونکی په توکه وټاکی دا نکته به تاسو ته ووایی. اما که تاسو دغه کار وکړی, د یو شمیر نړیواله جشنوارو د لاس ورکړلو خطر سره به مخامخ شی. اما په عوض که به یی د نړیواله خپرولو نه یی آنلاینه درآمدزایی کټه به واخلی. په لومړی کله چی می د زیړو چسپناکه پاڼو فلم می جوړ کړو, نمی غواشتل چی په آنلاینه توکه هغه خپره کړم, اما وروسته د افتتاح نه یی یو ډیر ښه پیشنهاد می د دغه کار لپاره لاس ته راوړو. آیا دغه زه یی د جشنوارو تللو نه یی منی کړم؟ واقعا نه, فلم د 80 جشنوارو نه ډیرو کی ننداری ته کیښودل شو او یو شمیر هغه یی په آنلاینه توکه ونیولو. که واقعیت ووایم, دا زه یی د ډیرو نړیوالو معتبرو جشنوارو نه چی د افتتاح مراسم قانون سره وو په ریشتیا می غوشتل چی په هغو کی کښښدم زه یی منی کړم.   

که په شخصی توکه دومواری فرصت د وړو فلمو کتنی نه چی په آنلاینه توکه می لیدلی بیا یی ووینم, مینه لرم چی هغه په یوه لویه کتنی صفحه کی یی ووینم او د ښکلا نه یی متاثره شم. جشنواری د ښکلا لپاره یی, د خپل فلمو کتلو نه د نمایش غټی صفحی کی, ملاقات د نویو فلم جوړنکو سره او د نویو هواخواهانو جذب کولو سره مینه لرم, اما د افتتاح مراسم د وړوکو فلمو ته اهمیت ورنکړو. هیڅ شی لذت بخشه د آخرین فلم اشتراگ نه می په نامه د زیړی چسناکی پاڼی ډیر لذت بخشه نه دی, او هم د خپل فلم افتتاح نه په هغه جشنوارو کی چی فلم تر اوسه افتتاح نه دی, که غواړی یمه.

په دغه صورت کی زما پند ته غوښ ونیسی. که لڼد فلم مو پای ته رسولی او فکر کوی چی نشی کولی چی مطرح جشنوارو ته او یا هم دوهم درجو جشنوارو ته لاس پیدا کړی, خپل فلم مو په تارنما گانو کی لکه انکس فلم په اشتراک کښښدی, په لږ حالت کی به دلته درآمدزایی به وکړی. د فلم خپرولو سازمانونه د لڼدو فلمو خپرولو ته لږ پیسی اچوی, په دغه صورت کی باید تاسو آنلاین خپرولو ته یی واچوی. تاسو فلم به ډیر نمایش به ونیسی او ډیر نړیواله  کتونکی ډیر د هغو 200  کتونکو نه په یو یتاره تیاتر نه فکر کوی ستاسو فلم کوری, جذب به یی کړی. د افتتاح مراسم قانون په اړه د وړو فلمو لپاره زما په نظر جشنواری باید ډیر د لیفیت باندی فکر وکړی, تر دو چی دغه محدوده کتونکی یی تر اوسه دغه فلم یی لیدلی دی او که نه. د یو لڼد فلم کتل د لویی نمایش صفحی سره ډیر لږ اتفاق کیږی. په ډیر ندرت یی کولی شی یو لڼد فلم په تیاتر کی ووینی...

هغو ته هنری ځای یی ورکړی او د هغو شایسته دی پوه شی.

لطفا راتلونکی بلاگو او فلمو سره یوځای شی. مننه!

دا یو قسمت زما د زیړو چسناله پاڼو فلم نه دی. کتلو ته په جشنواره کی دغه نشی ته ور شی. www.yellowstickynotesanijam.com About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160