آینده در دستان من است .

Posted on at


همه تان باید مقاله درباره  ای ( آینده در دستان من است  ) بنویسید ، چون یک  کار خانگی اجباری است ! این صدا صدای استاد تعلیمات ما بود که به شاگردان  به خاطر تکلیف های خانگی هشدار می داد .


اعتراض شاگردان یک دفعه به هوا رفت ، همگی  ناله ای  از خودشان سر می دادند تا استاد کارخانگی دیگری بدهد  و از این کارخانگی صرف نظر کند .


یکی می گفت: اوفففففففففففففففففففف دیگه  ای  چی حال است.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟أ


 یکی دیگه می گفت :کو من نه در دستان تو می بینم نه در دستان خود و هرهرهرهر می زدند زیر خنده .


بعضی از شاگردان آینده را مورد تمسخر قرار داده بودند در حالی که آینده در دستان شان واضخ و معلوم دار بود اما کسی هم زحمت درک کردن اش را به خودنمی داد


 


 


:در همان حال که استاد در گیر شاگردان بود ، با خود فکر کردم 


( آینده در دستان من است )


،این جمله کوتاه و کوچک چه راز و اسراری را به همراه  داشت راز و اسرار های که باید آنقدر در باره اش فکر می کردی که از آن سردر بیاوری  


.یا شاید هم گفته بتوانیم که آینده مثل خط کف دست انسان بود ، هر چه ان را می شویی   پاک نمی شود  و هر چه چتل می کنی از بین نمی  رود  


آینده ای  که در کف دست ام به صورت خط های باریکی  جای گرفته  است .بعضی وقت ها  اذیتم می کند طوری که  کف دستم را می خارانم، و بعضی ها  گواهی می دهد که صاحب ثروتی هنگفت می شوم.


.......بعضی از کسان دیگری می گویند : پول  از دستت می روندو. اما به نظر من اینها خرافاتی پیش نیستند  که بین مردم سرگرمی شده اند 


آینده مثل ساختمان است هر چه سرآن وقت بگذاری و بیشتر تلاش و زحمت بکشی همان قدرساختمان  آینده ات زیباتر و قشنگ تر می شود فقط این بهسلیقه.خودت مربوط است که چطوری ساختمان آینده ات  را دیزاین کنی 


.من هم دارم برای آینده خود ساختمانی می سازم، ساختمانی که من را به سوی هدفم نزدیک می کند هدفی که دوست دارد نقاش و نویسنده باشد 


.دوست دارم از نقاشی هام سر ساختمانم کار کنم و تمام ساختمان را از هنر های که دارم پر کنم تا این هنرها به دیگران بگویید : آری، آینده در دستان من است
About the author

ZahraHaidari

Zahra Haidari studies at Marefat High School at eight grade. She likes art particularly painting. She is also interested in writing.

Subscribe 0
160