ساینس

Posted on at


                       

ساینس درلغت دانش راگویدودراصطلاح علمی است که براساس تجرب استوارمی باشد

   دررابط به پوهنزی ساینس هرات که پوهنیزی ساینس هرات درسال(1380)شروع به فعالیب کرد وتوسط اینجینر طلا بازحبیبزی شروع به فعالیت کرد که اولین بارریس پوهنزی ساینس هرات اینجینرطلابازحبیبزی بود وکسی بودکه پوهنزی ساینس را تهداب گزاری کرد وبعدازان اقای پوهنمل منصورصاحب ریس پوهنزی ساینس هرات شدوبعدازان داکترصاحب باهره ریس شد و فعلن ریس

پوهنزی ساینس هرات محترم اقای جاهده غمی می باشد که تاحال شیش دوره

فارغین داشته که پوهنزی ساینس دارای دو دیپارتمنت می باشد که یکی دیپارتمنت ریاضی وفزیک میباشد ویکی هم کیمیاوبیولوژی میباشد که درایند به چهاردیپارتمنت مختلف تقسیم میشود هردیپارتمنت جدامیشود ریاضی جدافزیک جداوهمچنان کیمیا جدا وبیولوژی هم جدا که هرمحصل ازیک رشته فارغل شود که درسال های قبله یک محصل ازدورشته فارغ میشود که کیمیا وبیولوژی بود


ولی حالایک محصل فقط ازیک رشته فارغ میشود که یک محصل درچهارسال فقط یاکیمیا یا بیولوژی میخاند که پوهنزی ساینس هرات دارای سه لابراتوارباتمام امکانات میباشد یک لابراتواربیولوژی دو لابراتوارکیمیا سه لابراتوارفزیک که لابران های زیادی درلابراتوارساینس هرات تربیه وبه جامعه تقدیم میشود که پوهنزی ساینس هرات  دربخش کیمیاوبولوژی دوازده استاده


میباشد ودربخش ریاضی وفزیک یازده استاده میباشد که درحدوده دوازده استاده استادهای میباشد که لیسانس داردوتدریس مینماید واستادهای دیگرماسترمیباشده که چهار استاده دیگرکه فعان برای ماستری توسط جرمن ها به خارج ازکشور یعنی المان فرستاده شداست که درانجا فعان مصروف دوره ماستری میباشد که درایند قراراست لیسانس های زیادی به خارج ازکشوربرود برای ماستری وتعمیره پوهنزی ساینس هرات توسط جرمن ها ساخت شد است که پوهنزی ساینس هرات دارای (9)صنف درسی میباشد که سالانه پزیرش محصل به پوهنزی ساینس زیادشد میرود که فعان درهرصنف درسی درحدود(80)نفرمشقول درس خواندن میباشد  

  About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160