آب و هوای افغانستان

Posted on at


در اینجا به تعدادی از عوامل و شرایط عمده و مهم پدیده های جوی که اقلیم افغانستان را کنترل میکند اشاره میکنم زاویه تابش آفتاب عامل دیگری که بالا اقلیم افغانستان تاثیر دارد دوایر عرض البلد است طوریکه میدانیم افغانستان بین عرض البلد های 29 درجه و 30 دقیقه و 37 درجه 31 دقیقه شمالی واقع است زمانیکه شعاع آفتاب به خط استوا عمودی می تابد در حنوبترین نقطه افغانستان شعاع آفتاب به زاویه 60 درجه و 30 دقیقه میل و در شمالی ترین نقطه افغانستان به زاویه 51 درجه 29 دقیقه می تابد

. فشار پست و بلندی نیز عامل مهم وعمده دیگر یست که بالای اقلیم اثردارد . کتله ها ی هوا همراه با رطوبت در مواسم مختلف سال از سمت های مختلف داخل افغانستان میگردند که در اقلیم کشور تاثیر داشته و برفباری ها وبارندگی های مختلف را بوجود می آورد . ارتفاع یکی از عوامل اساسی در تعقیر اقلیمی کشور ما بشمار می رود یعنی افغانستان یک سرزمین کوهستانی است . طوفان های هوای گاه گاه بالای اقلیم افغانستان تاثیر وارد می کند . بنا بر آن تعقیرات حرارت نظر به ارتفاع در وضع جوی آن نسبت به دیگر فکتور های اقلیمی تاثیر بیشتر در اقلیم افغانستان دارد از طرف دیگر افغانستان از چهارطرف به خشکه محاط است بنا دارای اقلیم بری میباشد. از جانب دیگر بنابر کوهستانی بودن آن اختلاف درجه حرارت شبانه روزی ماهانه و سالانه زیاد است این نوع اختلاف درجه حرارت خصوصیت اقلیم خشک یک منطقه را و انمود میسازد . چنانچه اندازه حرارت آن در زمستان سردو در ایام تابستان بسیار گرم میباشد. چون افغانستان در مو قعیت دارد بنا بر آن دارای آسمان صاف و بارنگی کمتر می باشد . با در نظر گرفتن عناصر مهم اقلیم چون حرارت و رطوبت و بارندگی مراکز فشار پست و بلندی مناطق اقلیمی افغانستان را به ترتیب ذیل میتوان تصنیف کرد 1 اقلیم صحرایی   2 اقلیم مونسونی     3 اقلیم مدیترانه ای   4 اقلیم ستپ   5 اقلیم ناحیهالپاین تندرا   6 اقلیم کوهستانی

اقلیم صحرایی مناطق که تحت تاثیر این نوع اقلیم قرار دارند عبارت اند از ریگستان صدیقی دشت مارگو دشت جهندم دشت بکوا و نوار صحرایی در امتداد دریای آمو و ساحه سپین غر و مناطق کوهستانی نورستانی و لغمان شامل اقلیم مونسونی می باشد و لایت پکتیا بخصوص خوست ار وزش بادهای مونسونی بحر هند مستفید میگردد . و اقلیم مدیترانه یی در مناطق شرقی کشور و جود داشته و منطقه ستپ افغانستان ذریعه سلسله کوهای هندوکش بد و منطقه جداگانه تقسیم شده است . 1 منطقه ستپ شمالی  2  مناطق ستپ جنوبی

که منطقه ستپ شمالی که در آن استشن های میتوروو لوژیکی موجود است عبارت اند از بغلان میمنه مزارشریف کندز و هرات میباشد. و اقلیم منطقه الپاین تندرا این نوع اقلیم مرتفع  کوهستانی بین ارتفاع 300-2500 متر به ملاحظه میرسد. و باید گفت که استیشن سالنگ شمالی و جنوبی بهترین نمونه اقلیم کوهستانی است.  

 About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 0
160