اطفال بی سر پرست در افغانستان

Posted on at


در افغلنستان اطفال زیادی هستند که با مشکلات زیادی و بدون سر پناه و بدون پدر و مادر زندگی میکنند .
آنها کار های مشقت باری را انجام می دهند که ازتوان شان بالا است ،کارهایی که بزرگتر ها از توان شان بالا است .
بعضی از آنها در ذخایر و معادن کار میکنند که بسیار سخت است . مثلا در بامیان اطفال در ذخایر ذغال سنگ کار میکنند و از آنها سؤ استفاده می شود که این کار غیر قانونی و خارج از دایرۀ اسلام است .
در بعضی از ولایات کشور برای آنها پرورشگاه آماده ساختند که بسیاری از اطفال که پدر و مادر ندارند در آنچا زندگی می کنند و هنچنان به درس و تعلیم آنها کوشش می شود اما تعداد این پرورشگاه ها کم است وتمام اطفال بی سر پرست نمی توانند در آنجا بروند و زندگی کنند ،اما اگر تجار این کشور به پرورشگاه ها کمک کنند، میتوانند پرورشگاه ها را گسترش داده و تمام اطفال در آنجا زندگی کنند


About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160