بنگرید به دختران در دنیا جدید

Posted on at


 

قابل ذکر است که دختران در عصر کهن از ویژه گی های خاصی برخوردار نبودند و قسمیکه تمام ما اطلاع داریم دختران در عصر کهن مورد ظلم و ستم های بی مورد قرار میگرفتند و در عصر کهن کسی نبود تا از حقوق و بشریت دختران و زنان دفاع کنددر ان زمان دختران و زنان در جامعه رول گرفته نمی توانستند و همیشه مورد ستم های بی موجت واقع میشدند


با گذشتی از زمان های متناسب و امدن دین اسلام زنان رفته رفته در جامعه رول گرفتند و حالا ان دختران کهن دیگر مورد کدام فاجعه قرار نمی گیرند چون حالا ان ها توانسته تا قسمت اعظیمی از دنیا را مورد توجه و اندیشه خود نایل سازنداگر شما عصر کهن را با عصر مدرن مقایسه کنید دختران پیشرفت اعظیمی کردند و این پیشرفت را کسی به انها نه بخشیده بلکه نتیجه زحمات خود شان است که سالیان سال اندیشه های خود را اندوختند و بلاخره این تفکر شان جامعه کهن را شکست داده و یک دنیای جدیدی را برای خود مهیا ساختند نه تنها برای خود بلکه برای مردان هم زحمات زیادی را متحمل شدندحالا هر دو قشر جامعه دختران و پسران پیشرفت کردند و در کنار هم دیگر دوش به دوش زحمت میکشند بر علاوه کارکردن دختران در قشر های مختلف جامعه مثل قشر های فرهیگی اجتماعی اقتصادی ورزشی و دیگر قشر های جامعه فالیعت انجام میکنند و حتا دختران در دنیا جدید افتخارات زیادی برای کشور های جهان بدست اورده About the author

faridoonbarekzai

faridoon barekzai was burn in 1996 in herat he is graduated for high school in 2013 and he want to be an engineer his beloved sport is football and his beast player is Ronaldo

Subscribe 0
160