آموزشگاه علمی فلق

Posted on atهموطنان عزیز!


مرکز آموزشی فلق به  هدف پیشبرد و ترقی کشور که یگانه راه آن تعلیم و تربیه سالم برای نوجوانان و جوانان میباشند، جدیدا به فعالیت آغاز نموده و در تربیه شاگردان کوشش همه جانبه نموده تا وسیله پیشرفت افراد جامعه گردد.
آموزشگاه علمی فلق دوره های آموزشی ( انگلیسی ،کامپیوتر، مضامین مکتب، گرافیک و تدوین) را برای دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در دو بخش خواهران و برادران آماده خدمت به دانش آموزان ونسل جوان كشور ميباشد.هدف اساسي اين مرکز تهيه وفراهم آوري تعليمات باكيفيت، مطابق ستندردهاي ملی و بين المللي براي دانش آموزان  ميباشد.

وهمچنین جهت بلند بردن سطح دانش وبوجود آوردن تغیرمثبت در این پروسه  به نظریات و پیشنهادات شما ضرورت داشته تا به همکاری همدیگر تغیرات مثبت و تاثیر گذاربوجود بیاوریمAbout the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160