بانو که نوزادش در روز برگزاری ازمون کانکور بدنیا امد

Posted on at


 


 


بنام خداوند


بانو که نوزادش در روز برگزاری ازمون کانکور بدنیا امد !


کانکور واژه کوچک پر از هیجان واصطراب ها است


خبر جدید امسال این است که با اندک تغیر در گنجینه سوالات ازمون کانکور برگزار میگردد


برعلاوه قرار است برگزاری ازمون کانکور در یک روز در سراسر کشور انجام شود .سرگذشت یک بانو در ازمون کانکوری چند سال گذشته !


بانوی که تازه هفت ماه از بارداری اش میگذشت در ازمون کانکور اشتراک نموده بود که بر اساس هیجان .ترس استرس که این ازمون برای شان داده بود


بعد از سپری شدن این ازمون نوزاد اش به دنیا امد !جالب این جاست وقتی که بعدا دوستانش به دیدن او بانو رفتند از او سوال کردند که چرا تو اینقدر استرس داشتی که تا این اندازه حالت تان خراب شد که جان تان به خطر انداختی ؟


در حالی که اشک از چشمان او بانو جاری بود در جواب دوستان اش گفت : من میترسیدم و کوشش میکردم تا سوالات این ازمون را به صورت درست حل نمایم تا یک نتیجه خوب بگیرم بخاطریکه اگر من یک نتیجه خوب نگیرم باز اقوام شوهرم من را طعنه میدهد که خانم فلانی پس از یک سال امادگی نتیجه خوب نگرفتوقت در این ازمون به سوالات روبرو میشدم که سر جواب اش شک داشتم یک احساس ترس و وهشت من را فرا گرفته بود بخاطریکه جواب سوال را داده نمیتوانستم نگران نبودم از اینکه نمره من کم میشد و نتیجه من خراب میشد من نگران نبودم تشویش و استرس من از این خاطر بود که گپ های اقوام شوهرم را چی قسم تحمل کنم او بانو گپ هایش را ادامه دادگفت بسیار سخت است هر کس میاید و با یک پوزخند رخشند امیز پرسان میکند که نتیجه تان چی شد از او خاطر سرم فشار امد و حالت ام خراب شد و طفل که داخل بطن خود داشتم هفت ماهه بدنیا امد ....


خوب دوستان حالا شما قضاوت کنید و نظر تان را بگوید  که ایا درست است در زندگی شخصی دیگران مداخله کردن و نیش زبان زدن به انها ؟ 


نویسنده :موسکا


   About the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 224
160