نگاهی دیگر گونه به برد فوتبال افغانستان در برابر پاکستان

Posted on at


.ورزش پدیده ای است که انسان ها را به هم نزدیک می سازد بی توجه به نژاد ، پوست و رنگ و کشور  مردم افغانستان در سراسر دنیا از این پیروزی بسیار خوشحال شدند به دو دلیل .


دلیل اول : پیروزی پدیده ی شرینی است که افغانستان سالهاست د راین حوزه طعم پیروزی را بسیار کم چشیده است .


دلیل دوم : مردم افغانستان به دلیل دشمنی های که دولت پاکستان بصورت پنهان و گاه آشکار با دولت و مردم افغانستان انجام داده است دل شان پر است و حال که تیم ملی افغانستان در برابر تیم ملی افغانستان به پیروزی پر گل سه بر صفر رسیده است مردم افغانستان در سراسر دنیا از این پیروزی خیلی خوشحال شده اند و به صورت ناخود آگاه فکر می کنند بر پاکستان برتری یافته اند و این حس حس بسیار خوبی است که مردم افغانستان تجربه کرده اند . یک تعداد از افغان ها به صورت آگاهانه یا نا خود آگاه در دل خودشان می گویند که اینبار ما پدر پاکستان را در آوردیم و یک تعداد دیگر منتظر روزی هستند که بتوانند بتوانند بر تیم ملی فوتبال ایران  مقتدرانه به برتری دست یابند تا بتوانند تحقیری که سالها دولت ایران به افغان ها مقیم آنجا وارد کرده اند  را تلافی کرده باشند .


اعتقاد من این است هر چیز باید سر جای خودش باشد حتی تلافی کردن و دشنام دادن .


سوال :


 ؟به نظر شما آیا این نگاه تلافی جویانه درست است یا به دور از اخلاق  ورزشی است . 


آیا شما منتظر روزی هستید که تیم ملی فوتبال افغانستان بتواند با همین نتیجه تیم ملی ایران را در هم بشکند ؟


 About the author

160