تشریح کلمه افغانستان

Posted on at


تشریح کلمه افغانستان

افغانستان یک کلمه مرکب است از افغان و ستان که ستان یک پسوندمکانی بوده به معنای جای است.
پس افغانستان به معنای جای افغان ها است که کلمه افغانستان قبل از افغان به وجود آمده .
اولین موردی که به کلمه افغان دیده شده در کتاب (حدود العالم من المشرق الی المغرب) است که در قرن (4هه) نوشته شده مولف آن هم نه معلوم است پس کلمه افغان از قرن (4هه) به وجود آمده..
این اصطلاح بر چه کسانی اطلاق مسشود؟؟؟؟  
بطور کلی کلمه افغان از لحاظ تاریخی به دو قبیله (ابدالی) و (قلجایی) اطلاق میشود عده از دانشمندان میگویند که کلمه افغان در اصل به شکل اوگان بوده که بعدا اوغان و بعد افغان شده است.
بطور کلی در مورد قوم افغان در نزد تاریخ نگاران دو ایده وجود دارد که یک عده افغان ها را از نژاد آریایی میدانند و عده ای هم از نژاد سامی و حامی که شامل عرب ها, فینیقی ها, فارسی ها می باشند.
گروه دوم میگویند سام و حام پسران حضرت نوح هستند.
قابل یاد آوری است که کلمه افغان توسط اعراب و فارسی زبان ها بر پشتون ها اطلاق شده و هندو ها به آنها پتان میگویند.
این بطوطه کتابی به زبان دارد که به فارسی هم ترجمه شده و نام آن (ملتا ابن بطوطه) است در کتاب خود نوشته که در قرن (5-6هه) با سفری رفته و به دره خیبر رسیده و در آنجا با قومی روبرو شده که به آنها اففان میگویند پس جای اصلی افغان ها در کوههای سلیمان است.
در مورد اینکه از کدام زمان به آنجا رفته اند دو نظر وجود دارد  تاریخ نگاران پشتون میگویند آنها حامی و سامی اند که وقتی  حضرت موسی(ع) مصر را ترک کرد و به فلسطین همراه با (120) گروه سفر کرد هر کدام از این گروه ها به جای رفتند که یکی ارز اینها بع دامنه کوههای سلیمان رفت و در آنجا زندگی کرد.
در حدود قرن (9هه) کلمه افغان در بعضی کتابهای تاریخ دیده شده مانند (تاریخ نامه هرات) نوشته (سیفی هروی) , (روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات) نوشته (معی الدین محمد زهییحی اسفزاری).
اما ار لحاظ جغرافیایی افغانستان تعریف متفاوتی دارد یعنی محدوده که شامل غرب پاکستان و قسمتی از شرق افغانستان قعلی می باشد اطلاق میگردد که جزیی از هکران و مکران جزیی از سند و سند هم جزیی از هند بوده است.
اما از لحاظ جغرافیایی افغانستان تعریف متفاوتی دارد.
تا دوره احمد شاه ابدالی افغانستان به همین معنا استعمال شده .
چه کسی این کشور را بنام افغانستان مسمی کرد؟؟؟؟؟؟
بعضی میگویند احمد شاه بابا این نام را به این سر زمین گذاشت که دلایلی به رد سخن آنها وجود دارد,.
اولین دلیل آنهاییی که میگو.یند این نام را احمد شاه بابا گذاشته دلیلی برای اثبات سخن خود ندارد یعنی (عدم اثبات دلیل مدعیان).
دلیل دوم: اینکه احمد شاه بابا به یک تاریخ نکار دستور داد که تاریخ را بنویسد که (محمود الحسینی الجامی) بود و کتاب خود را بنام(تاریخ احمدشاهی) مسمی کرد و اگر احمد شاه بابا میخواست که نام این کشور افغانستان باشد با او میگقت که نام این کتاب حد اقل یک بار بنویسد که مثلا پادشاه افغانستان که حتی یک بار هم چنین عبارتی در کتاب وجود ندارد اما بیش از 40 بار نام خراسان ذکر شده پس احمد شاه ابدالی نام این کشور را افغانستان نگذاشته است.
دلیل سوم: اینکه احمد شاه ابدالی نامه به زبان فارسی نوشت و برای سلطان مصطفی ثالث امپراطور عثمانی که این نامه تاریخی درحدود 120 صفحه است و در آن هیچ نامی از افغانستان نبرده است اما بر عکس خود را بنام پادشاه بخشی از سر زمین خراسان یاد کرده و گفته که نادرشاه افشار ستم های زیادی بر سر زمین افغان روا داشته و هدفش از ارسال این نامه ترغیب امپراطور عثمانی به خاطر لشکر کشی به ایران و ار بین بردن دولت صفویه بود زیرا میخواسته که خودش هم از طرف دیکر به ایران حمله کند.About the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160