رسم ورواج وعنعنات افغانی

Posted on at


در کشور عزیزما افغانستان خانواده اساس اجتما ع را تشکیل میدهدوهمان گونه که میدانید فرهنگ در یک اجتماع تشکل میشود وشامل رسم رواج ها وعنعنات مردم یک جامعه میباشد در کشور ما خانواده متشکل از ....مادر ....دختران عروس ها ونواسه ها می باشد اکثر تعداد این خانواده ها بیشتر از ده نفر می باشند ودر بسا موارد شنزده الی بیست نفر در یک خانه زندگی میکنند و رابطه خانوادگی وقومی واجتماعی عمیق وگستر ده میان مردم وجود دارداهل خانواده به کلانهای شان وهمگان برای بزرگان قوم احترام قایل اند وبه نظرهای شان ارج می نهندواین از جمله رواج های افغانی است اما این روند در روستاها نسبت به مراکز متمدن بیشتر است درقدیم نظام صلاحیت واداره قریه هاطور بود که هر قریه یک قریه دار یا ارباب داشت وانجا قریه داران امور اجتماعی ومنازعات قومی را به کمک ریش سفیدان قریه رهنمای وفیصله میکر دند وهمچنان یکی دیگر از رسم رواج های کهن سر زمین ما این است که جزوی از فرهنگ مردم ما به شمار میرود گشتی محلی ارزش تاریخی دارد وهمه مردم به آن علاقه دارند حتی مردان کلان سال که اگر توان انجام این کار را نداشته باشند جهت تماشای در مراسم گشتی گیری حضور میابند گشتی محلی معمولن در روزهای شادی وسرور مثل روزهای عید روزها جمعه بر گذار میگرددوباید گفت که گشتی محلی دارای قواید وویژگی خاصی است واما محافل عروسی  به صورت و‍‍یژه برگذار میشود معمولن لباس عروس رنگ سفید دارد واز داما رنگهای متنوع میباشد مثال سفید خاکستر وغیره ودر روستاها لباس عروس سفید ولباس داماد یخن آن خامک دوزی کرده است بر علاوه یک جوره کفش وویک لنگ کلاه ویک سه تکه برای داماد تهیه میشود در گذشته عروس را با کجاوه به خانه می آوردند واماامروز جای کجاوه راموتر گرفته است بعضی خانم ها دوخت وخامکهای زیبای یاد دارند وبرای مردان یخنهای زیبای را خامک میکنند وهم چنان برای زنها تکه های از ابرشم خامک میکنند که بسیار زیباست وپوشیدن آن در محفل شادی یکی از رسم رواجهای افغانی به شمار میرودواستفاده زیورات در محافل شادی رواج دارد  زنها در محافل شادی لباسهای رزرق برق را میپوشند. این در کشور ما رواج دارد یکی دیگر از رسم رواج های مردم ما نشستن به دور هم است وشنیدن قصه ها حکایت ها  ودوبیتی  خواندن است که امروز کم رنگ شده زیرا ورود وسایل صوتی وتصوری جای اینها را گرفته است در کشور ما اکثر امور خانه به دوش زنها وامور بیرون به دوش مردان میباشد عنعنات دیگر که در کشور ما رواج دارد پوشیدن لباس جدید در روزهای عید میباشد ودر ماه مبارک رمضان خواندن رمضانی یکی از رسم ورواج های قدیمی کشور ما است که امروزه کم رنگ گردیده است وبز کشی یکی دیگر از رسم رواجهای افغانی میباشد ودر روستاها نشستن دخترهابه گرد هم دست زدن چهاربیتی خاندن ورقصیدن وجود دارد در حالی که این رسم در شهرها به کلی از بین رفته است فرهنگ رسم رواجهای ما دارای زیبای های خاصی است ومن آنها را دوست دارم از اینکه یک افغان هستم افتخار میکنم.About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160