موقعیت جغرافیای افغانستان

Posted on atافغانستان در جنوب آسیا موقعیت دارد . مساحت کشورما 650000 کیلومتر مربع و نفوس کشورمطابق معلومات سال 1386 احصاییه مرکزی درحدود بیست ملیون نفر میباشد. به طرف شمال افغانستان کشورهای تاجکستان .ترکمنستان وازبکستان واقع اند. افغانستان درغرب با جمهوری اسلامی ایران سرحد مشترک دارد. درشمال شرق افغانستان جمهوریت چین موقعیت دارد . سرحدات کشور ما درسمت های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان بواسط خط تحمیلی دیودند نشانی شده است که مردم افغانستان آنرا به رسمیت نشناخته اند کشور ما به 34 ولایت بقسیم شده و پایتخت آن کابل است.

هر ولایت چندین ولسوالی دارد. که تعداد مجموعه ولسوالیها درکشور ما به 364 ولسوالی می رسد. اکثر مردم کشوردر قریه ها زندگی کرده بقیه در شهر ها زندگی می کنند می کنند ولایات کشور ما هریک دارای مراکز میباشند ازجمله کابل مرکز ولایت کابل. هرات مرکز ولایت هرات. کنر مرکز ولایت اسعدآباد .کندهار مرکز ولایت کندهار. وغیره و هم چنان در کشور ما افغانستان اقوام زیادی زندگی میکنند اقوام افغانستان عبارت اند از پشتون. تاجیک .هزاره .ازبک. ترکمن .بلوچ .پشه .نورستانی .ایماق .عرب. پامیری. قرغزی. قزلباش. گجر. براهوی. و اهل هنود .میباشد. About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160