بازسازی درافغانستان

Posted on at


اگرچه در کشورعزیز ما جنگ های زیادی بوده که باعث خرابی های زیادی شده اما امروزه پروژه های زیادی درکشور برای بازسازی ایجاد گردیده وبازسازی درکشورعزیزما افغانستان صورت گرفته وقابل ذکراست که اکثر بازسازی کشور ما به کمک کشورهای دیگر انجام میشود اما با آن هم کمک های دیگرکشورها هم نتوانسته که بازسازی را درکشور ما به پایان برساند و جای افسوس است که بسیاری ازاماکن تاریخی کشور ما درحال ازبین رفتن است و دولت نتوانسته آنها را بازسازی کند

بسیاری از راه های حمل ونقل به دلیل خرابی برای استفاده کنند گان مشکلات فراوان را ایجاد کرده و این بازسازی ها در کشور باید که انکشاف داده شود و اما نمیتوان به این کار جامعه عمل پوشانید مگر در صورت این که در کشور صلح و امنیت باشد زیرا جنگ ها و انفجارات که از طرف مخالفین دولت صورت میگیرد سبب میشود که بسیاری از جا های که بازسازی شده دوباره خراب شود ونیاز به بازسازی مجدد داشته باشند و این برای دولت ضرر مالی را میرساند و دولت توان بازسازی چندین باره یک مکان را ندارد به گونه مثال دولت سرک های کابل هرات وغیره را اسفالت نمود اما دراثر انفجارات دوباره اکثر آنها هرروز تخریب میشود. واین دلیل شده که بازسازی درکشور پیشرفت خوبی نداشته باشد . اما اززحمات دولت نباید چشم پوشی کرد زیرا دولت بسیاری ازاماکن تاریخی را بازسازی کرده وبرای بازسازی وطن عزیز ما افغانستان کوشش های زیادی را انجام داده است اگر ازوعده خلافی اعضای دولت چشم پوشی کنیم دولت پیشرفت خوبی در عرصه بازسازی داشته منظورم از وعده خلافی های اعضای دولت این است که بسیاری ازاعضای دولت وعده های را برای انجام فعالیت ها داده بودند اما تا بحال انجام آنها را به چشم ندیده ایم به امید آن روز که کشور عزیز ما در جمله پیشرفت ترین کشورهای جهان باشد وفرزندان این وطن با فراگرفتن علم ودانش بهترین انجینیران شوند تا برای بازسازی و سازندگی وطن عزیز ما افغانستان ازهیچ کوشش دریغ ننمایند. About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160