دکان دار افغانی رو چه به تاریخ انقضای عیسوی!

Posted on at


چند وقت پیش موقع خرید مسکه (خامه) از یک مغازه دیدم که تاریخ مصرفش گذشته! به مغازه دار گفتم که این خامه تاریخش گذشته اما او اصرار داشت که نه نگذشته چون من اخیرا این ها رو از مندوی خریدم


در بند امیر هم که خواستم بیسکوییت بخرم دیدم تاریخ مصرفشان گذشته، تقریبا تمام مواد مغازه ای که می خواستم خرید کنم گذشته بود و خود مغازه دار هم بی خبر از دنیا اجناسش رو به مردم می فروخت


من حیرانم که در افغانستانی که اکثر مغازه دارها سواد انگلیسی ندارند  چرا تاریخ انقضا و تولید اجناس به تاریخ عیسوی زده می شه؟


و چرا دولت در این مورد کاری نمی کنه؟


چرا کسی به صحت مردم و به منفعت تاجران و کسبه فکر نمی کنه؟


از کجای این مملکت باید نالید نمی دانم!


نمی دانم!About the author

MasoomaIbrahimi-pouya

my name is masooma I was born on 22 Nov 1983 I have several years experience in media (cinema, TV, radio) I am a writer (short film, drama radio, spot, TV program and ...) Art is my second job! I graduated Kabul economy faculty and now I study business management…

Subscribe 0
160