مروری بر مهارت های یازده گانه ی مقابله با شکست

Posted on at


مرور :


مهارت اول : نیروی خود را برای مقابله با شکست هایی که ارزش ناراحت شدن دارند صرف کنیدمهارت دوم : با استفاده از ارزیابی منطقی راهکار مثبتی برای مقابله با شکست پیدا کنید


مهارت سوم : پس از تجربه ی شکست استقامت کنید و از مهارت حل مسئله برای رسیدن به موفقیت استفاده کنید


مهارت چهارم : با به کار بستن تلاش وتوانمندی های خود عزت نفس تان را افزایش دهید


مهارت پنچم : با انتخاب اهداف معنی دار و تلاش برای دست یابی به آنها خود کارآمدی تان را تقویت کنید


مهارت ششم : از تجربه ی شکست خود به عنوان فرصتی برای افزایش توانایی های خویش استفاده کنید .


مهارت هفتم : بر کمال گرایی خود غلبه کنید


مهارت هشتم : به تلاش و توانایی های خود ارزش قائل شوید .


مهارت نهم : اهدافی را انتخاب کنید که زندگی تان را جالب و ارزشمند می سازد .


مهارت دهم : انتظارات خود را با میزان دشواری مشکلات تطبیق دهید .


مهارت یازدهم : روشهای مقابله با شکست را یاد بگیرید .About the author

160