ایا شما به اندازه کافی میخوابید ؟

Posted on at


 مقدار خواب  یا تعداد  ساعات که یک شخص ضرورت بخوابیدن دارد ارتباط میگیرد به بعضی عوامل و فاکتورها مانند سن، مثلا نوزادان در حدود۱۶ساعت خواب در هر۲۴ ساعت ضرورت دارند، نوجوانان پایین تر از سن ۲۰ سال در حدود ۹ ساعت خواب در هر ۲۴ساعت ضرورت دارند، بعداز سن ۲۰سالگی ویا بزرگسالان در حدود۷ تا هشت ساعت خواب در هر۲۴ساعت ضرورت دارند، خانم ها در جریان سه ماه اول حاملگی نیاز دارند از حالت طبیعی خود دو یا سه ساعت بیشتر بخوابند. به هرحال دانشمندان میگویند که  اگرشما در جریان روز احساس گیچی کردید به این معنی است که شما درشب خواب کافی را نداشتید .همچنان مقدار خواب یک شخص باید زیاد تر از حد نورمال گردد، در صورتیکه این شخص در روز های گذشته از خواب محروم بوده  طوریکه خوابی که ما بدهی داریم باید بپردازیم . خطراتی که خواب های کوتاه میتواند داشته باشد عبارت هستند از :مشکلات در حافظه، افسردگی روحی، ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن و در نتیجه دادن فرصت بهتری برای دچار شدن به امراض مختلف و اخیرا زیاد شدن احساس درد. مطالعات نشان داده است که محروم بودن از خواب بسیار خطرناک است. ازمایش های که بالای اشخاص  محروم ازخواب صورت کرفته است نشان میدهد که محروم بودن از خواب خطرناک تر از شخصی است که الکل نوشیده باشد. محرومیت از خواب میتواند اثرات نوشیدن الکل بالای جسم را افزایش دهد طوریکه شخص بی خواب یا محروم از خواب باشد ازنگاه فیزیکی و فکری ضعیف تر از کسی است که استراحت کرده باشد. محرومیت از خواب در رانندگان  مسبب بیش از ۵۶۰۰۰ تصادف ترافیکی در سال است، که جان تقریبا 1500نفر را میگیرد براساس احصائيه های اداره ایمنی ترافیکی شاهراه ها .استفاده از کافیین و دیگر تحریک کننده ها نمیتواند تاثیر محرومیت شدید از خواب را از بین ببرد.


نویسنده : هارون مهرزادAbout the author

HraoonMehrzad

Haroon was born in 1987 in Nimroz province Afghanistan, graduated from Farokhi high school in 2005. He has joined for three years Faculty of science in heart University in 2006 after three years he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in third…

Subscribe 0
160