کارآفرینی و تولید ثروت ( بخش سوم )

Posted on at


سلامی سرشار از انرژی بر دوستان توانا 

ایجاد کسب و کار

 

به شما تبریک می گویم که به ایجاد یک کسب و کار مستقل فکر می کنید .

زمانی که شما میخواهید یک کسب و کار برای خود راه اندازی کنید قدم های زیر می تواند  به

شما کمک زیادی کند

1. بخش اول . زندگی فردی زمانی که یک فرد می تواند به فکر راه اندازی کسب و کار باشد که با خودش به اتحاد و یکپارچگی نسبی رسیده باشد . هر فرد در دورن خود با مجموعه ای از تعارضات و کشمکش ها درگیر است . همانند این که فردبه خود یک سری تعهدها می دهد و تصمیم هایی  می گیرد اما به دلایل گوناگون موفق به اجرای تعهدات و تصمیم هایی که گرفته نمی شود و این موضوع یک به هم ریخته گی درونی را برای  فرد به همراه دارد و این مشکل مشکلات دیگری را برای فرد به وجود می آورد که مانع رشد و پیشرفت فرد در حوزه های مختلف می شود که از جمله ی آن می توان ناتوانی در ایجاد کسب و کار را نام برد .فرد باید در ابتدا از پس اینگونه مشکلات بربیاید و به یک  یکپارچگی نسبی برسد تا بتواند اولین قدم برای ایجاد کسب و کار را بردارد .

2. بخش دوم . این بخش زمانی شروع می شود که شخص از مرحله ی اول عبور کرده باشد این بخش فرد از کسب و کاری که در آن مشغول به کار است ناراضی است با توجه به این نارضایتی که دلایلی گوناگونی دارد فرد تصمیم می گیرد کسب و کار مستقلی را راه اندازی کند که امکان دارد در همان حوزه ای که کار می کرده و تخصص دارد به فکر راه اندازی کسب و کار باشد یا اینکه فرصت جدیدی را شناسایی کرده  است و ...

 ادامه دارد
About the author

160