آیا اتحاد انتخاباتی مقدمه‌ی یک فروپاشی بزرگ است؟

Posted on at


اتحاد انتخاباتی افغانستان با عضویت احزاب و جریاناتی تشکیل شد که قبلاً با هم توافقاتی داشتند؛ اما گروه‌هایی را از کنار خود راندند که همه از لحاظ قومی متعلق به پشتون‌های افغانستان اند: اتمر، احدی، ارغندی‌وال، خلیل‌زاد، جلالی، قیوم کرزی.از این میان سه چهره‌ی اولی عضو شورای همکاری احزاب بودند که برای بیش از یک سال به طور منظم در سطح رهبران و فعالین دست دوم خود جلسه داشتند و حتی ادعا می‌کردند که خط مشی واحد انتخاباتی خود را تدوین کرده و نامزد واحد نیز معرفی می‌کنند. سه فرد اخیر در نشست‌های جداگانه با هر یک از اعضای شورای همکاری احزاب چانه‌زنی داشتند، اما در دو نشست شبانه که در منزل دوستم و محقق دایر شد، شایبه‌ی تحول جدید در عرصه‌ی کمپاین‌های انتخاباتی را نیز به میان آوردند. گفته می‌شد که هر یک از آقایان دوستم و محقق به طور جداگانه با اتمر به توافقاتی رسیده بودند که مبنای آن رسیدن به معاونت دوم ریاست جمهوری بود. دوستم با حلقاتی نزدیک به ارگ ریاست جمهوری نیز روی پست معاونت دوم چانه‌زنی داشته است.


اکنون با اعلام اتحاد انتخاباتی قضیه رویه‌ی دیگری گرفته است: جبهه‌ای کاملاً غیرپشتونی شکل گرفته که باید پیامدهای آن نیز از لحاظ سیاسی مورد توجه قرار داشته باشد. سخنان تعارفی جلالی و اتمر و برخی دیگر از چهره‌های پشتونی جز ماست‌مالی قضیه‌ی جدی‌ای که پیش آمده است، معنایی ندارد. همه می‌دانند که عدم حضور این چهره‌ها در جلسه‌ی اتحاد انتخاباتی تصادفی بوده نمی‌تواند.


تعهد بنیادین اتحاد انتخاباتی اعلام نامزد واحد است. این نامزد کی خواهد بود؟ شاید داکتر عبدالله باشد یا کسی دیگر از اراکین جمعیت اسلامی. ترکیب غیرپشتونی این اتحاد با نامزدی هر کسی همراه شود، اولین شقه‌ی بزرگ سیاسی و فروپاشی یک اتحاد دیگر است که حد اقل بیش از یک سال اخیر روی آن کار شده بود. اگر این اتحاد بکوشد حضور نمادین پشتون را در تکت انتخاباتی خود رعایت کند، باید معاون اول را از میان پشتون‌ها انتخاب کند. معاون دوم کی خواهد بود؟ ... محقق یا کسی به پیشنهاد دوستم که از بانک رأی یک‌دست خود سخن می‌گوید؟ این مناقشه، اتحاد محقق و دوستم را نیز متزلزل خواهد ساخت. آیا دوستم حاضر می‌شود محقق را در پست معاونت دوم بپذیرد در حالی که آرای او به هیچ وجه قابل مقایسه با آرای متعلق به دوستم نیست؟ ... آیا محقق حاضر می‌شود قبول کند که پست معاونت دوم را به یکی از افراد مورد نظر دوستم واگزار کند؟


با اتحاد انتخاباتی، توافقات دوستم با حلقات نزدیک به ارگ و توافقات محقق با اتمر به کجا می‌کشد؟ ... گفته می‌شد که صلاح‌الدین ربانی به دلیل موقعیت، دیدگاه و منش شخصیتی خود در لست معاونان اول حلقات نزدیک کرزی نیز قرار داشته است. در اتحاد جدید این پیوند نیز با تهدید مواجه شده است. ربانی چه کار می‌کند و چه موقعیتی می‌گیرد؟ حلقات نزدیک به ارگ خلای همه‌ی این چهره‌های برجسته‌ی سیاسی را چگونه رفع می‌کنند؟


هنوز اول خط است. آقای خلیلی و اسمعیل خان و داکتر صادق مدبر در ترکیب اتحاد انتخاباتی شامل نیستند. اسمعیل خان شاید به اتحاد بپیوندد؛ اما اگر حلقات نزدیک به کرزی بتواند امتیاز بزرگی به اسمعیل خان وعده کند، عدم حضور فزیکی او در جلسه‌ی اتحاد انتخاباتی می‌تواند بهانه و امکانی باشد برای او تا راهی بیرون از اتحاد جستجو کند.


اتحاد انتخاباتی با آیدیا و وعده‌ی بزرگ وارد میدان شده است؛ اما راه دشواری را در برابر خود باز کرده است. اگر اتحاد انتخاباتی جدی باشد، باید چالش‌های سنگین کمپاین‌های انتخاباتی در فضای دوقطبی‌شدن کشور را از نظر دور نداشت. اگر اتحاد انتخاباتی جدی نباشد، فروپاشی این اتحاد اعضای تشکیل‌دهنده‌ی آن را به عنوان طعمه‌های کوچک ولی خوش‌مزه به دام حلقات نزدیک به ارگ خواهد انداخت. لحظات را باید از همین جا شمارش کرد.


http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130829_k04_political_group_meeting.shtmlAbout the author

AzizRoyesh

Aziz Royesh was born in 1969 and has lived through harsh times of his country. He has narrated his story in a book titled "Let Me Breathe"!

Subscribe 0
160