بانوان و پیمان ناتو 69

Posted on at


از زمان تاسیس پیمان نظامی ناتو, بانوان توانسته اند تا کارهای بزرگی را برای این سازمان انجام دهند. آنها بخشی از برنامه توسعه این پیمان و افزایش تعداد همپیمانان آن بوده اند. در حال حاظر در حدود چهار صد هزار بانو در صف ارتش های همپیمان ناتو خدمت میکند.این ویدیو معرفی تعدادی از این بانوان از کشورهای گوناگون را نشان میدهد که به بیان داستان زندگی خود, چگونگی پیوست خود به ارتش و زمان ورد به آنرا بیان میکنند. هنوز هم چالش های فراراه بانوان در ارتش ها که بیشتر سازمان های مردانه اند وجود دارد , اما حالا همه چیز تغییر خورده است و فرصت ها عادلانه تقسیم شده اند آقایان و بانوان. About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160