د ښځو لاسته راوړنی او زده کړه په افغانستان کی: د هاتفی لیسی اونۍ راپور

Posted on at


د دغه اونۍ جریان کی, د افغانستان ټول مدرسی رخصتی وی. مګر د کامپیوتر ټوولکی زده کوونکی رخصت نه ول. او په اجتماعی سایتو کی یی فعالیت درلود, او ډیر فعالیت یی په بلاګ لیکلو کی وو. او د ګران افغانستان مسلمانه خلکو د عید لپاره یی چمتوالی نیولو. وړوکی عید یو د اسلامی لویو عیدو نه دی, چی د هغو په اړه ډیر احادیثه او روایات راغلی دی. روژی داره مسلمانان چی د روژی مبارکی میاښت روژه یی تیره کړی وو او د خوړلو, څکلو او نورو ډیرو مباح کارونو نه یی لاس اخیستی وو, اوی وروسته د روژی مبارکی میاښتی نه د شوال لومړنی ورځ کی خپل اجر او ثواب د خدا(ج) پاک نه غواړی. هغه اجر او ثواب چی خپله خدای(ج) هغوی ته وعده ورکړی ده.


 


د روژی مبارکی آخرو ورځو کی ټول مسلمانان وړوکی عید ته یی چمتوالی نیسی. د کورونو پاکی, د نویو کالیو اخیستل, د شیرنی او د هماغه موسم تازه میوی جوړول, او پروگرام جوړول د لتنی او لیدنی لپاره په دغو ورځو کی او د هغو جملو لومړیتیاوو نه د عید لپاره د نامزد دارانو لپاره د عیدی شیرنی او کالی اخیستل او وروړی یی. د شوال میاښت لومړی ورځ یی د دغه لپاره عید ویلی دی چی په دغه ورځ کی, چی د روژی ټینګوالی امر د څکلو او خوړلو نه پورته شو, او رخصت ورکړل شو چی چی مومنان په ورځ کی هم وخوری او خپله روژه ماته کا. فطر, فطر او فطور په مانا د خوړلو او څکلو ده او ویل شوی دی چی په مانا د خوړلو او څکلو پیل کول هم دی. په همدغه دلیل دی چی وروسته د ورځ خلاص کیدلو نه د روژی میاښت کی, مسلمانان روژه ماتوی. یعنی د خوړلو اجازه, چی وروسته د خوړلو ټینکوالی نه هغوی ته د خوړلو اجازه ورکول کیږی. 
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160