د ښوونځیو پرمختک په افغانستان کی: د محجوبه هروی لیسی اونۍ راپور

Posted on at


په مخته اونۍ کی زده کوونکی او د مکاتبو ښوونکی د عید مناسبت په خاطر د یوی اونۍ لپاره رخصت وو. د ښځو شرایط په افغانستان کی د تیر وخت نه تر اوسه.

زده کړه د یوی ټولنی کلیدی پرمختکونه محسوب کیږی.او اوس پرمختکی ټولنی په حساب راځی. چی د خلکو زده کړی درجه یی په پورته سطح کی ده. او هم ځکه ښځی د ټولنی نیم قشر نه ده باید د زده کړی په زمینه کی د نرانو په څنک کی حضور ولری, تر څو چی زموږ ټولنه د تمدن او پرمختک په لور پل واخلی.  په لرغونی وخت کی د ښځو لپاره په افغانستان کی د زده کړی شرایط برابر نه وو. ترڅو چی د امان الله شاه خان په وخت کی لومړنی ښځینه ښوونځی په نامه د حبیبیه لیسه پرانیستل شوه. په هماغه وخت کی هم خلکو خپلی لورانی مکتبو ته اجازه نه ورکوله تر څو چی درس وایی. تر څو چی ورو ورو د امنیت شرایط ښه ښو د بهرنی ټولنو راتللو سره په افغانستان کی د آخره دهه کی د انجو ښوونځیونه ډیر جوړ شوی دی.

 

یو د دغه موضوع پیامدو نه د انجونو ډیر کډون د 2012 کال کانکور کی د هلکو نسبت باندی وو. چی دغه امر د میرمنو کډون نښه د زده کړی رشتی کی ده. د ښځو زده کړه ورځ په ورځ وضیعت سره مخامخ کیږی, او د پرمختک په حال کی ده. د میرمنو لپاره د کامپیوتر او انګلیسی ټوولکی  او نوری زده کړی دوری د بهرنی شرکتونو له خوا برگزاره کیږی. د مثال په توکه کولی شو د انکس فلم, یو حمایتی وب سایت د فلم جوړونکو نه, او افغان سیتادل کمپنی نه نوم واخلو. چی په نتیجه کی باعث کیږی ترڅو چی زده کوونکی شخصی درامد ولری. او په کامپیوتر ټوولکی کی زده کوونکی د مقاله لیکولو او دهغو کښیدلو یی په انکس فلم کی بوخت دی. او هم هر یو زده کوونکی ید شخصی حساب د انکس فلم سایت کی لری.

چی په نتیجه کی باعث کیږی تر څو چی ښځی شخصی درامد ولری.

 About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160