بامیان

Posted on at


بامیان از مشهور ترین شهر های کشور ماست که در 217 کیلومتری کابل موقعیت دارد. بامیان یک ولایت بزرگی بوده که قبل از اسلام در زمان حکمفرمایی آشوکا دارایی مدنیت بزرگی بوده.با آمدن اسلام شهر قلغله شکوه دیگری گرفت در دوران شاهان غوری بامیان شهر آباد خرم و مرکز داد و ستد گردید. چنانکه تذکار یافت بامیان از مراکز مهم و تاریخی کشور ما در پیش از اسلام است. نمونه های عالی و درخشان هنر گریکو بودیک و گندارا در این جا تشکیل و تجسم یافته است.


هیوان تسانگ زاهر و سیاح معروف چینی مینویسد:"به طرف شمال شرق شاهی کوهی است در صفحه عمودی آن مجسمه بودا ایسلاده تراشیده شده که بلندی آن در حدود 140یا 150 قدم است. اشعه زرین از آن به هر زرف میتابد و احجار قیمتی زیور آلات آن چشم را خیره میکند. به طرف مشرق معبد یک مجسمه ایستاده (ساکیامونی بودا)به ارتفاع 100قدم از سنگ فلزی ساخته شده است."یک تن از مولفان مینویسد:"بامیان شهریست به حد میان جوزجان و حدود خراسان و بسیار کشت و بزر است و رودی بزرگ از کنار او میگذرد و اطراف آن دو بت سنگین است یکی بت سرخ میگویند و یکی بت خنگ گویند."


و همچنان گفته شده که :" بامیان شهریست میان بلخ و غزنی و قلعه استوار و قصبه کوچک دارد."


همچنان بامیان در شمال غزنه است و میان شان چهل و پنج فرسخ فاصله است. پاره ای از نهر های که سرچشمه جیهون را میسازند از کوه های بامیان جاری است. و آنجا بت خانه است بسیار بلند بر ستون های استوار در آنجا شکل تمام پرنده گانیکه خداوند آفریده است نقش گردیده و به سطح کوه دو بت بزرگ از پائین تا قلعه کوه کنده شده است. که یکی را بودا سرخ و دیگری را بودای خاکستری مینامندو همتای انان در تمام جهان نبست. این بت ها یکی 35متر و دیگری 53متر ارتفاع دارد که بزرگترین مجسمه در جهان بودا است.به همه حال بامیان مانند دیگرشهرهای کشور ما پست و بلندی زیادی دیده است.About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160