معان گازافغانستان

Posted on at


گازازمنابع معدنی با ارزش افغانستان بوده ازنظر مصرف آن در داخل و صدور آن به خارج کشور هم چنان ذخایر نسبتا بزرگ آن با اهمیت پنداشته می شود درحالیکه امکانات در یافت گاز در مناطق مختلف کشور موجود است

در حال حاضر ذخایر نسبتا بزرگ آن در مناطق خواجه گوگردک یتیم طاق خواجه بولان و جر قدوق مربوط شهر شبرغان دریافت گردیده و اکنون تحت بهره برداری قرار دارد. اکنون چند حوزه آن را بیان می نمایم . معدن گازخواجه گوگردک به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبرغان موقعیت دارد. تعداد مجموعی چاه های حفره شده به 52 حلقه میرسد. مجموع ذخایر آن 46.8 ملیارد متر مکعب گاز و تا اکنون 44 ملیارد متر مکعب گاز آن استخراج گردیده است همچنان مقدار 10 ملیارد متر مکعب گاز ترشی سلفر دار در این ساحه نیز تثبیت گردیده است و معدن گازیتیم تاق این معدن در18 کیلومتری شرق شهر شبرغان موقعیت داشته . ذخایر تثبیت شده آن 20.8 ملیارد متر مکعب می باشد در سال 1341 چاه نمره 4 که تحت برمه کاری قرار داشت شعله ور گردیده و طی سه سال ملیارد ها متر مکعب گاز آن حریق و ضایع گردیده است و معدن گاز جرقدوق این معدن در15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبرغان موقعیت داشته به تعداد 33 حلقه چاه که عمق وسطی آن 2200 متر بوده حفرگردیده گاز آن ازنوع ترشی بوده ذخایر مجموعی آن 26 ملیارد متر مکعب گازبوده که ازجمله آن 15.362 ملیارد متر مکعب گاز از آن استخراج گردیده است هم چنان معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرغان موقعیت داشته امور برمه کاری آن در سال 1342 آغاز گردیده

گاز آن ازنوع ترشی بوده در حدود 2.5 ملیارد متر مکعب گاز ذخیره دارد ذخایر عمومی گاز در مناطق فوق الذکر 120 ملیارد متر مکعب تثبیت شده که از جمله درحدود چهل مترمکعب آن گاز شیرین و متباقی آن گاز سلفر دار می باشد برای صادرات گاز تا سرحد اتحادشوروی سابق یک پایپ به قطر 32 انج و طول 97.5 کیلومتر تمدید یافته است هم چنان پایپ لین دیگری ازشهر شبرغان الی فابریکه کود برق مزارشریف به طول 55 کیلومتر و قطر 12 انچ تمدید گردیده است

که ظرفیت 500 ملیون متر مکعب گاز را در یک سال دارا است باید علاوه کرد که در سال 1354 درحدود سه ملیارد متر مکعب گاز در افغانستان تولید شده که از آن جمله 2850 میلیون متر مکعب آن به خارج صادر و متباقی 150 میلیون متر مکعب آن در داخل کشوربه مصرف رسیده بود عواید حاصل شده ازمدرک صدور گاز که در بعضی سالها 40 فیصد ارزش مجموعی صادرات کشور را احتوا می کرد درقسمت بیلانس تادیات افغانستان با ارزش پنداشته میشود هم چنان در نظر است به منظور استفاده از26 ملیارد متر مکعب گاز سلفر دار در نا حیه جرقدوق پروژه جداساختن سلفر نیز تکمیل شده مورد استفاده قرارگیرد به امید پیشرفت هر چه بیشتر در این عرصه. About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160