خواجه علی موفق

Posted on at


امام وعارف کامل خواجه علی موفق بغدادی ازاکابر ومشایخ عراق بوده که درز می زیست .بعدابه هرات آمد


 


.
وفاتش درسال 265 هجری ق/درهرات بوده ودرکنارباغ سفید(قصربایسنقرمیرزا)غرب شفاخانه ملکی مدفون است.
مشهوراست که خواجه علی موفق 74باربه حج خانه کعبه مشرف شده وبارآخرباخودمی گفت این همه میروی ومی آیی چه حاصل کرده ای آیاازمقربان درگاه هستی یامردودان؟
شب به خواب دیدکه ازحضرت حق تعالا به اوخطاب میرسد.که ای پسرموفق"آیاتوبه خانه ای خودخوانی کسی راکه نخواهی؟
اگرتورانخواستمی نیاوردمی.
گویندکه خواجه عبدالله انصاری هرگاه سواره ازکنارمزاروی گذشتی فرودآمدی وباادب ازآنجاگذشتی.
درسال1322 هجری شمسی  به امرعبدالله خان ملکیاردرکنارمزارخواجه علی موفق مسجدی ازخشت پخته اعمارشد .
اخیرامحترم غلام فاروق نظری تاجرخییرهرات به احداث گنبدرفیع مزارخواجه علی موفق همت مبذول نموده است.About the author

sabriahamedy

sabria hamedy was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She has interest to Computer, Writting and reading books.

Subscribe 0
160