ورزش و تعلیم برای زنان در افغانستان: گزارش هفته وار مکتب امیرعلیشرنوایی

Posted on at


در این هفته شاگردان نسوان لیسۀ امیر علی شیر نوائی برای مسابقۀ صحت با مکتب شهید دشتی آماده گی گرفته, و باهم مسابقه داده اند. همچنان از شاگردانی که در خواست امتحان معذرتی داده بودند، امتحان اخذ گردیده. و سوانح تعلیمی شاگردان مورد پی گیری قرار گرفت. از نحوۀ تدریس استادان این مکتب نیز نظارت به عمل آمده است. از جمله کارهای دیگر لیسۀ نسوان امیر علی شیر نوائی میتوان به جمع آوری نتایج چهارو نیم ماهۀ شاگردان و رساندن سوابق تعلیمی آنها به اساس اشاره نمود.در این هفته صنف کامپیوتر شاگردان جدید دیگری جذب گردید. که استاد آنها را به چند مفهوم اساسی که در استفاده انترنت رول دارد آشنا ساختند. آنها شاگردان را با مفهوم انترنت و راه های استفاده آن مفهوم وبسایت  و راه های ساخت یک وبسایت و همچنان آنها را با نتورک یعنی شبکه سازی کامپیوتر آشنا کردند. شاگردان برعلاوۀ این فعالیت ها طبق معمول بلاگ های خود را نیز در صفحه های Twitter ,Tumblr ,Facebook ,linked in ,Google plus به اشتراک گذاشته اند. تا در کسب درآمد شان افزایش به مشاهده رسد.About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160