ورزش او زده کړه د ښځو لپاره په افغانستان کی: د امیر علی شیر نوائی اونۍ راپور

Posted on at


په دغه اونۍ کی د امیر علی شیر نوائی ښځینه زده کوونکو د صحت مسابقی لپاره د شهید دشتی مکتب سره چمتوالی نیولی و, او د یو بل سره یی مسابقه وکړی ده. او هم د هغو زده کوونکی نه د معذرتی امتحان غوښتنه ورکړی وه, اوامتحان تر نه واخیستل شو. او د زده کوونکو تعلیمی سوانح څارول شوی. د ښوونکو درس ورکولو څرنکوالی نه نظارت وشو. او د امیر علی شیر نوائی نورو کارو نه کولی شو د امتحاناتو نتایجو ټولول او تعلیمی سوابقو  رسولو نه اساس ته یی نوم واخلو.د کامپیوتر ټولکی په دغه اونۍ کی نوی زده کوونکی جذب شول. چی ښوونکو په څو اساس مفهومو چی د انترنت کار اخستل کیدلو کی رول لری, آشنا یی کړل. دوی زده کوونکی یی د انترنت مفهوم سره او د هغو کار اخیستلو لارو نه یی او هم د وبسایت مفهوم سره او د یو وبسایت جوړولو لارو سره او هم هغو یی د نتورک یعنی د کامپیوتر شبکه جوړولو سره اشنا کړل. او هم زده کوونکو د دغو فعالیتونو سره په معموله توکه خپل بلاګونه یی د Twitter ,Tumblr , Facebook ,linked in Google plus پاڼو کی په کډون یی ایښی دی. تر څو چی د درامد کسب کی یی ریاتوالی ولیدل شی. About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160