سوء استفاده بعضی از زنان افغان ازحقوق زن

Posted on at


زنان افغان با شنیدن اینکه حقوق به وجود آمده واز آنها حمایت می کند نمیدانندکه چی قسم ازآن استفاده کنند .تا اینکه شوهرشان برایشان میگوید یک کم او طرف بشین که من هم بشینم از خانه بیرون شده وبه حقوق بشر می رود که شکایت کند وبالآخره در خواست طلآق می کند .مگر این را نمی دانند که حقوق بشر برای چی است
آنها هیچ وقت فرق بین افغانستان ودیگر کشور ها را نمیدانند آنها فکر میکنند همان قسم که به خارج زنان آزاداند باید اینها هم آزاد باشند با این حال بعض زنان به این عقیده اند هرکار که مرد انجام می دهدبایدآنها هم انجام دهند چرا که آنها می گویند حقوق زن ومرد با هم مساوی است مگر آنها نمی دانند که هرچه باشد زن زن است ومرد مرد است به نظرمن که یک زن هستم هیچ گاه نمیتوانند زن ومرد با هم مساوی باشند .چرا که مرد از عقل خود وزن از روی احساس خود تصمیم یک کار را می گیرد. من دیروز با یکی آشنا شدم که می گفت چرا زنان نمی توانند مثل مردان که چهارزن میگیرند آنها هم چهاردانه شوهربگیرند من در جواب به او گفتم اولآ اسلآم هیچ کار را بدون دلیل انجام نمی دهد .دوم اگر این طور می بود پس در جهان نظم باقی نمی ماند .سوم اینکه زن نمی تواند خرج خود شوپیدا کند چطور می توانست خرج چهارتا شوهررا پیدا کند . ولی زن او قدر هم ناتوان نیست تنها در افغانستان که شرایط برای شان مساعد نیست نمی توانند کاری یک مردراانجام دهند مگر اگر به یک زن شرایط یک مرد مساعد باشد می تواند تمام کارهای یکه یک مرد انجام میدهد او هم انجام دهد بدون هیچ کدام ترس ووحشتی.به امید اینکه یک روز زنان افغان هم بتوانند همچو دیگرزنان پیشرفت کنند. آرزوی آخرم/ خدایا: می خواهم زنان رنج دیده افغانستان هم به آرزوهایشان برسند. آیا زن افغان نمیتوانداین قسم باشد؟

About the author

seminsalehi

Semin is a student in 11th class Hatefi High School.she is interested in reading.

Subscribe 0
160