انتخاب رشته تحصیلی دختران در افغانستان

Posted on at


متاسفانه در افغانستان زنان چندان حقوقی که باید داشته باشند ندارند.ونمیتوانند تصمیم ګیرنده یی خود باشند. واینها همه بخاطرپأیین بودن سطح اګاهی مردم ما است. 

ما می بینیم زمانیکه یک دختر با هزاران مشکل،بایدها ونبایدها به مکتب میرود.وبه دوره یی تحصیلی خود ادامه میدهد.وفارغ تحصیل صنف دوازده میشود.آن وقت است که به مشکلات بزرګتری روبرو خواهد شد

.

بعضی از فامیل ها هستند که فکر میکنند.همین که دخترشان خط خوان شد برایش کا فیست و نمی خواهند که دیګر ادمه یی تحصیل کند.ومیګویند که باید ازدواج کند در حقیقت آنها همان کسانی اند که هم به جامعه خود ظلم میکنند و هم به حق آن دختر بیچاره ،و بعضی ازفامیل ها هم هستند. اجازه ادامه  تحصیل به دختر میدهند اما برایش تعیین رشته میکنند وبه این اندیشه اند که در جامعه فعلی افغانستان به دختران فقط معلمی ، ویا خیاطی ... خوب است. ونمی ګذارند که خود دختر تصمم اش را بګیرد ویا اینکه بدانند

چی میخواهد در آینده شود. وتا زمانی که این طرز فکرها از بین نرود،جامعه  ما نمی تواند بمانند جامعه های دیګر ترقی وپیشرفت کند واین همان چیزیست که دشمنان این کشور میخواهند . خوشبختانه  بعضی  از فامیل ها هم هستند که فرق بین پسر و دختر خود نمیګذارند وبه آنها اجازه میدهند که رشته یی مورد علاقه یی خود را انتخاب

نموده وبا تلاش وپشت کار،هم به خود وهم به جامعه خود مستر خدمت باشند.

به امید موفقیت هر چه بیشتر زنان در افغانستان

***

 


 

 About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160