عدالت

Posted on at


سیاسی عدالت در جامعه باعث آرامش و امنیت اجتماهی فرهنگی و اقتصادی میگردد .تطبیق عدالت باعث میگردد تا همه انسان ها به حق مشروع وقانونی شان دست پیداکنند . اگر انسان یک ساعت با عدالت و انصاف زندگی نماید بهتر از هفتاد سال عبادت است زیرا ما با رعایت عدالت و ادای حق دیگران میپردازیم که نیاز مندان وبا عبادت به ادای حق خدایی بزرگی میپردازیم که صمد و بی نیاز است. خداوند مهربان از اینکه بنده اش برای هننوعان خود مهربانی و عدالت میکند بسیار خوشحال و راضی گردیده و برای شخص عادل مقام و مرتبه ی بزرگی اعطا می فرماید   About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160