تخت صفر

Posted on atباغ تخت صفر در سمت شمال شرقی شهر هرات موقعیت دارد.
از شمال کوه گازرگاه شریف شروع شده تا غار درویشان ادامه دارد


.
تخت صفر از جمله تفریح گاه های سرسبز وخوش منظر هرات است.که در نیمه اول قرن( 9) نهم هجری ق- توسط سلطان حسین بایقرا بنیانگذاری شده است.
تخت صفر برای وداع با مهمانان و برزرگان هرات که قصد صفر به بلخ- سمرقند- و مرو را داشتند اختصاص یافته بود.
قلندری به نام بابای صفر به روایتی از تاریخ در آن ساحه سکونت داشت و مساحت باغ آن یه یکصد جریت میرسد


.
گل های ارغوان تخت صفر در فصل بهار از جمله ارزش های است که چشم دل بیننده را روشن و دماغ جان را معطر می سازد.
حوض آبی آن قدامت تاریخی داشته و عمارت خشتی آن در دوران جنگ ویران شده است


.
تماشای غروب و شام هرات از این ساحه دارای منظر زیبای است که اکثر مردم از آن مستفید میشود.
خوض های آب فواره های آبی میدان های ورزشی و پهلوانی و بایسکل دوانی از جمله داشته های تخت صفر بوده که تا کنون باقی است.
در ایام جنگ تمامی درختان آن خشک و قطع گردیده که خوشبختانه در سال( 1372) مجددا به همت امیر محمد اسمایل خان والی هرات مجددا بازسازی و سرسبز شده است


. .


اینم عکس از سفارت امریکا در هرات   About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160