خدایا ! هرات نا امن هست

Posted on at


 


خدایا ! هرات زیبای من
!شهر اولیای خدا، شهر ادیبان و هنرمندان ، شهر زیبا رویان


...دیگر نا امن هست


  خدایا تو کریمی تو رحیمی تو مالک روز جزایی ، بدون شک که مرگ و زندگی در دستان توست  هر انچه تو خواهی ان شود
!ای خدای بزرگوار
تا به چی وقت چشمان مادر ها گریان خواهد بود؟
تا به چی وقت دستان پیر پدر از خون پسر شهید اش سرخ خواهد بود؟
تا به چی وقت آغوش تازه عروس زیبا پر از غم  شوهرش خواهد بود؟
تا به چی وقت کودکان معصوم بدون سایه پدر بزرگ خواهند شد؟
!خدایا
تو از همه مهربانتری و در این هیچ شکی نیست ولی انگار دیگر به ما توجهی نداری و فراموش مان کردی
!خدایا
.می دانیم گنهکاریم ، فساد ما همه جا را فرا گرفته، محبت ها کمرنگ گشته و خانه ها بی رنگ
!خدایا
از تو میخواهیم تا انچه را که از دست داده ایم به ما باز پس دهی، ما خواهان همان لطف  و صفا و همان عزت و وقار هستیم
!خدایا
دیگر تحمل نداریم ،از ما امتحانی نگیر که نتوانیم ازش کامیاب بگذریم
!خدایا


......امنیت را به ما باز پس ده About the author

160